Hartebeestloop

Hartebeestloop
Auction 2018

Index    Overview    Newsletter 2018  Animals  General    All Auctions
Punte aangespreek / points discussed


Alle punte in onderstaande afdelings, gee meer/minder inligting as jy daarop kliek.

All points below are clickable to expand/collapse to give more information regarding each point.

 1. SIEKTEVRYE STATUS
  HEALTH STATUS OF ANIMALS
 2. Alle diere se gesondheidstatus is op dieselfde vlak - of dit kommersiële of stoetdiere is, maak geen verskil nie. Diere se inentings is alles op datum. Hulle is geënt teen die heersende siektes soos deur die lokale veearts aanbeveel is en almal is met Multiminerale en Multivitamiene gespuit. Alle vroulike diere word as dragtig gesertifiseer of verkoop met kalf aan voet. Oop verse word sò gesertifiseer en kom met veearts aanbeveling dat hulle geslagsorgane klinies ondersoek is en dat daar geen sigbare of kliniese abnormaliteite gevind is nie. Alle veilingsbulle is ook in Februarie 2018 ge-ent teen Anaplasmose en die observasie tydperk is streng volgens voorskrif gedoen. Die diere kan dus enige tyd gevat word na areas waar Anaplasmose wel voorkom. Waar moontlik, haal ons die risiko uit die aan koop van diere.

  Health Status
  All the animals’ health status is on the same level – whether it is commercial or stud animals, it makes no difference. All animals’ vaccinations are up to date according to the prescriptions by the local veterinarian and they have all been treated with multi-minerals and multi-vitamins. All female animals are classified as pregnant or is sold with calf. Open heifers are certified accordingly and comes with veterinary recommendation that their reproductive organs have been clinically inspected and that no visible or clinical abnormalities have been detected. Additionally, all auction bulls had been inoculated against anaplasmosis and the observation period and requirements strictly adhere to. The bulls can thus be taken to any area even those areas known for the prevalence of Anaplasmosis. For your convenience, all the bulls on Hartebeestloop auction were tested for Tuberculosis and Brucellosis early in the year in order to allow swift export within 3 weeks of the auction. In fact, all animals present at the auction are tested for these diseases, to permit the entire auction to be Tuberculosis and Brucellosis free. Our health program for the bulls includes our regular vaccination program (Anthrax, clostridial diseases, Rabies and Lumpy Skin Disease) as well as multivitamins, minerals, endoparasites and ectoparasites treatments as recommended by our veterinarian. This year, for your peace of mind, all bulls received Ephemeral Fever (Three Days Stiff Sickness) and Anaplasma vaccines. Where possible we eliminate the risks for you at our auction!


 3. VROULIKE DIERE OP VEILING
  FEMALE ANIMALS ON AUCTION
 4. Kom vergewis jouself van die gehalte van die vroulike diere op die veiling. Hierdie vroulike diere behoort ‘n betekenisvolle bydrae te lewer tot die gehalte van jou kudde. Die koeie en verse kom uit die Kalahari en harde westelike deel (Dassiesfontein) en behoort op enige ander plek net so goed, indien nie beter, te doen. Daar is altyd ‘n gesonde aanvraag na goeie Bonsmara vroulike diere. Dit is ook reg so - ons is mos die moederlyn ras van keuse! Daar is 150 vroulike diere vir jou om uit te kies. Dit maak dit mos die moeite werd om die veiling by te woon! Kyk gerus na die kalwers wat almal van baie goed tot hoogstaande gehalte is. Die dragtigheidstatus van die vroulike diere sal op die dag van die veiling beskikbaar wees. Dragtigheidsertifikate sal deur die veearts uitgereik word.

  Ons wil slegs uitsonderlike kommersiële vroulike diere aanbied op die veiling. Alle kommersiële vroulike diere word ook deur ‘n Bonsmara senior inspekteur gekeur en moet ten minste aan ‘n Bonsmara basis keuringsvereistes voldoen. Dit beteken die dier kan deur die koper aangebied word as ‘n basisdier by die Bonsmara Beestelers Genootskap van Namibië. Die dier is ook deur ‘n veearts klinies ondersoek tov moontlike inwendige geslagsabnormaliteite, pelvisgrootte, uier en spene. Bewys van keuring asook veearts ondersoek dokumentasie sal beskikbaar wees by die veiling. Vir die koper is dit maklik – jy sal opmerk dat al hierdie vroulike diere is met ‘n GOUE metaal oorplaatjie gemerk waarop die woorde “HART ELITE” duidelik gedruk is. Dit is jou waarborg tot kwaliteit!  Female Animals on auction
  Come and familiarise yourself with the quality of the female animals offered on auction. These female animals should make a valuable contribution to the quality of your herd. The cows and heifers come from the tough Kalahari and the uncompromising western part (Dassiesfontein) and should perform just as well – if not better – in any other environment. There is always a demand for quality Bonsmara female animals. This comes as no surprise - the Bonsmara is the motherline of choice! There are 150 animals for you to choose from. Our female animals on offer make it worth the effort to attend the auction! Have a good look at the calves that are from very good to excellent quality. The pregnancy status of the female animals will be available on the day of auction. Pregnancy certificates will be issued by the veterinary surgeon.

  We would like to offer only top quality commercial female animals on the auction. All commercial female animals will be inspected by a senior Bonsmara selector and must meet at least the minimum requirements to be registered as a Basic Bonsmara with the Bonsmara Cattle Breeders Society of Namibia. All female animals on auction will be clinically investigated by the veterinarian for sexual abnormalities, pelvic measurements and assessed for pelvic abnormalities, udder and teat qualities. Documentation on the selection process and veterinary certification will be available at the auction. It will be easy to recognise these excellent animals – they will all have a GOLD metal eartag with the words “HART ELITE” printed on. This is your guarantee of exceptionally quality.


 5. GRATIS VERVOER
  FREE TRANSPORT
 6. Ons lewer gratis af - as die pad begaanbaar is word die diere op die plaas afgelewer. Ons lewer ook diere gratis af by die groter sentra in die RSA aangesien ons vragmotors vir saad en kunsmis moet gaan vir die nuwe plantseisoen. Diere word ook gratis afgelewer op Ghanzi en Gaborone.

  Free transport
  We deliver free of charge; if the road is accessible the animals will be delivered to the farm. We also deliver animals free of charge to the larger centres in RSA since our trucks have to travel for seed and fertilizers for the new planting season. We also deliver free of charge to Ghanzi and Gaborone.


 7. ONS VEILINGSWAARBORGE - algehele tevredenheid met jou bul
  • Hierdie onderstaande lys kan ook gekliek word vir meer/minder inligting
  • Bulmoeders se interkalfperiodes minder as 450 dae
  • Bulmoeders se Reproduksie Indekse bo 90
  • Vrugbaarheidstoetse gedoen
  • Skedewasse vir Trichomonase en Vibriose gedoen
  • Alle bulle getoets vir groei op die veld
  • Bulle het Hartebeestloop Veldbultoets ondergaan onder leiding van Dr Hannes Dreyer
  • Alle bulle ultrasonies geskandeer vir vleiseienskappe
  • Bulle se pelvisse gemeet
  • Beproefde stoetvaars is identifiseer vir die veiling
  • Genetiese variasie verseker met nageslag van meer as 20 stoetvaars
  • Alle veilingsdiere (bulle en vroulike diere), doseer en inentingsprogramme op datum soos voorgeskryf
  • Vaderskappe van alle bulle en stoet vroulike diere met DNA bevestig en inligting by Rasgenootskap en Unistel op rekord
  • Koeie en verse dragtig gesertifiseer deur veearts
  • Oop verse ondersoek vir geslagsabnormaliteite deur veearts
  • Alle veilingsdiere word “weer-gekyk” deur senior Bonsmara keurder die dag voor veiling
  • Gratis vervoer orals in Namibië en RSA
  • Finansieringspakette in plek met Standard Bank, Eerste Nasionale Bank en Agribank
  • Kiep Lepen (0811240648) en Japie Bestebreurtje (0812360880), beide kundiges in eie reg, sal help by veiling
  • Waarborg van tevredenheid


 8. OUR AUCTION GUARANTEES - complete satisfaction with your bull

 9. YOUR HOMEWORK DONE FOR YOU!

 10. REëLS EN REGULASIES VIR DIE UITVOER VAN LEWENDE HAWE

 11. RULES WITH REGARD TO THE EXPORTATION OF LIVESTOCK


Back to Top
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap