Hartebeestloop

Hartebeestloop
Auction 2017

Index  |  Overview  |  Newsletter 2017 | General  |  All Auctions

Jumpstart to the English version

Goeiedag aan alle Landbou Vriende!

In die landbou, en ook baie ander fasette van ons persoonlike lewe, werk en besigheid, is daar voortdurend veranderinge. Die jaar 2017 is definitief anders as 2016 en 2016 was weer anders as meeste jare voor dit. Die invloed van hierdie veranderinge in die landbou is soms meer dramaties aangesien verskansing (of ten minste gedeeltelike verskansing) tans vir meeste boere nie ‘n opsie is nie.

Die boeregemeenskap ken verandering en leef daarmee saam. Die boeregemeenskap het hulle deur dekades bewys as pioniers om die wa deur die drif te trek. Hulle is gelowig, vindingryk, hardwerkend en bereid om op te offer deur die moeilike tye. Dit is eienskappe wat orals gesog is!

Veranderinge wat tans in die landbou plaasvind, is egter vir meeste boere in die verkeerde rigting en gelukkig kan goeie raad en hulp gebied word!

Op Hartebeestloop se Boeredag wil ons graag die boeregemeenskap blootstel aan boere uit ons geledere wat ander planne gemaak het om die wa “herhaalde kere” deur die drif te trek. Dieselfde mense met dieselfde eienskappe as ons – net met ander (en baie goeie) planne. En deesdae staan hulle ook bekend as MEGABOERE (KykNet).


SERNICK

Nick Serfontein van die Sernick Groep praat vir homself. Hy het vertikale integrasie vervolmaak vanaf die plaas tot op die bord. Dit is dus moontlik! Dit is sekerlik die mees opwindendste manier om deur die drif te kom en permanent aan die ander kant te bly. Nick is een van ons – moenie dat die grootte van sy denke en besigheid jou afskrik nie. As hy jou oortuig en jy neem net die eerste stap in vertikale integrasie, het jy en die hele boeregemeenskap gewen.


Die onderstaande aanhaling van Nick is die basis van sukses in boerdery en my persoonlike gunsteling:

 • “You can’t manage what you don’t understand
 • You can’t understand what you don’t measure
 • What you don’t measure you can’t control”

 • KONSORTIUM-MERINO

  Konsortium-Merino se tema vir 2016 was “Making History” en hulle doen dan ook so. Gawie van Heerden, hoofbemarker van hierdie groep, is met ons op Hartebeestloop Boeredag. Hulle is die leiers in horisontale integrasie en het ‘n heel nuwe betekenis aan die term “kollektiewe bedinging” gegee. Ons bring die Konsortium-Merino denke soos “Dink Groot, Prysnemer na Prysgewer” en “Geloof soos Wol” tot op jou voorstoep. Daar is seker geen organisasie wat die Merino boeregemeenskap so bemagtig het soos die Konsortium-Merino nie. Dit kan mos vir ons ook werk!


  BACKGROUNDING van speenkalwers

  Daar is planne – en dan is daar planne spesifiek vir die Namibiese boer. Pierre Vercueil is ‘n MEGABOER in vele opsigte maar gaan sy voorlegging doen oor “backgrounding” van speenkalwers. Dit is ‘n goed gevestigde boerderypraktyk in Namibië maar kom luister na MEGA-planne vir MEGA-“backgrounding” en MEGA-sukses. Vir baie van ons boere sal hierdie die eerste, broodnodige stap wees in waardetoevoeging. Stoorosse is huidiglik die mees winsgewindste produksiestelsel in Namibië, veral met die aankoopbeleid van die plaaslike voerkrale. Kom ons doen dit meer effektief met optimale opbrengs.


  UIT EIE GELEDERE

  Mecki Schneider het geen bekendstelling nodig nie. Hy is ‘n Namibiese MEGABOER - nie net in fisiese boerdery nie maar in vele ander terreine van die georganiseerde landbou. Waardetoevoeging begin deur “weer” reg te begin en die “regte” dinge konstant te doen.

 • Wat is die opsies as jou boerdery laag winsgewind was oor die afgelope paar jare?
 • Hoe kan jy die lae winsgrens vasvat, omswaai en meer effektief en winsgewind maak?

 • Mecki gaan riglyne gee en dit is dan in ons hande wat daarmee gedoen gaan word. Moenie een van die statistieke word van 95% van mense wat niks doen met wat hulle hoor en leer op ‘n Boeredag nie.


  ‘N GOEIE BEGIN IS HALF GEWIN

  MAAR om enige suksesvolle waardetoevoeging te doen, moet die basis produk reg wees. Jy moet reg begin. En dit is waar Hartebeestloop graag genetika en diere aan jou wil verskaf wat waarde tot jou kudde sal byvoeg. Ons is, net soos jy en die res van die boeregemeenskap, in die vleisbees industrie en die ketting van waardetoevoeging. Ons teelbeleid is om waarde toe te voeg vanaf geboorte totdat die snit op die bord is.

  Daar is seker geen stoetboerdery wat jou meer inligting oor die diere sal verskaf as ons nie. Prestasietoetsing, prestasies op die veld, volledige stambome, kondisietellings, klou kwaliteit en evaluering van moeders se uiers en spene – dit alles help jou om ‘n ingeligte besluit te neem. Ons glo vas dat lae insetkoste diere, wat die vermoë het om onder ekstensiewe boerdery omstandighede TOP PRESTASIES te handhaaf, ‘n stap in die regte rigting is vir alle boere. Vir langer as ‘n dekade, selekteer ons vir hierdiè tipe diere en dìt is wat jy op die veiling sal kry.


  ALLE TIPES BULLE BESKIKBAAR

  Ons het baie moeite gedoen met teling en daar is spesialis bulle vir kalfgemak, speenkalf produksie, os produksie en teel van vervangingsverse. Daar is ook bestuursgemak bulle, (“All Rounder, All Purpose” bulle), wat geskik is vir koeie en verse en vir gebruik in alle produksiestelsels. Dit is tipiese veilige bulle wat orals goed presteer. Vir die stoetteler is daar ‘n klomp top stoetgehalte bulle om vanuit te kies. Wat ookal jou behoeftes mag wees, daar sal ‘n bul op die Hartebeestloop veiling wees wat daaraan voldoen!


  Ons veilingsaanbod is aan die brand hierdie jaar en dit gaan jou beindruk!

  Ek nooi jou hartlik uit na die Boeredag (18 Mei) en 10 de Produksie Veiling (19 Mei). Die Hartebeestloop-span gaan moeite doen om jou besoek aan ons so aangenaam as moontlik te maak!

  Vriendelike groete

  Joggie Briedenhann
  JOGGIE'S NEWSLETTER: AUCTION 2017

  Greetings to all our friends in Agriculture!

  In agriculture - like in all other aspect of our personal lives, work and business - there will always be ongoing changes. The year 2017 is definitely different to 2016, and 2016 was very different compared to so many years before. The impact of the changes on agriculture are at times more dramatic due to hedging (or at least partial hedging) that is not an option for most farmers.

  The farming community however understands these changes and they live with it. The farming community has proven time and again that they are pioneers in their own right – when the going gets tough, they get going. They are religious, resourceful, hardworking and willing to sacrifice when times are tough. These are sought after characteristics!

  The changes that are currently taking place in agriculture are according to most farmers going in the wrong direction, but fortunately there is good advice and assistance available.

  During the Hartebeestloop Farmers’ Day we want to expose the farming community to farmers from our ranks that had to make out-of-the-ordinary plans during tough times and are now very successful. They are people just like us, with the same characteristics that we have, but with a different outlook on solving problems. All 4 of them are also MEGA Farmers (KYKNet 2016).


  SERNICK

  Nick Serfontein from the Sernick Group speaks for himself. He has perfected the vertical integration process from the farm to the plate. It is definitely possible! It’s surely the most exciting way to cross the bridge from price taker to price maker. Nick is one of us – the size of his ideas and the magnitude of his business should not scare you! Should he convince you to take the first step in vertical integration, you and the entire farming community are on the right track.

  The following quote from Nick is the core for successful farming and is my personal favourite:

 • “You can’t manage what you don’t understand”
 • “ “You can’t understand what you don’t measure”
 • “ “What you don’t measure you can’t control”

 • CONSORTIUM-MERINO

  Consortium-Merino’s theme for 2016 was “Making History” and that is exactly what they did. Gawie van Heerden, Head of Marketing of this group, will join us at the Hartebeestloop Farmers’ Day. They are the industry leaders in horizontal integration and have given a whole new meaning to the term “collective bargaining”. We bring the Consortium-Merino concepts such as “Think Outside of the Box, Prize Taker to Prize Maker” and “Faith Like Wool” right to your doorstep. There is probably no organization that better empowered the Merino farming community like Consortium-Merino. It can surely work for us too!


  BACKGROUNDING OF THE WEANERS

  There are plans - and then there are specific plans for the Namibian farmer. Pierre Vercueil is a MEGA FARMER in many farming aspects but the basis for his Hartebeestloop presentation is the “backgrounding” of weaners. It is a well-established farming system in Namibia but come and listen to MEGA-plans for MEGA-“backgrounding” and MEGA-success. For most of our farmers this will be the first, fundamental step towards adding value to their business. Long weaners are currently the most profitable production system in Namibia, especially considering the purchasing policy of the local feedlots. Let’s do this more effectively with optimal return for the farmer.


  FROM OUR OWN RANKS

  Mecki Schneider needs no introduction. He is a Namibian MEGA farmer – not just in the true farming sense but on many other terrains of organized agricultural business. Adding value begins by starting off the right way “again” and constantly doing the “right” thing.

 • What are the options if your farming profit has been dwindling over the last couple of years?
 • How do you break low returns and turn it around so that it becomes more effective and profitable?

 • Mecki will give you guidelines and from there onwards the ball is in our court to decide what to do with it. Don’t become part of the 95% of people that don’t do anything with what they have heard and learnt at a Farmers’ Day.


  WELL BEGUN IS HALF DONE

  IN ORDER to add true value the basic product needs to be right. You have to start the right way. This is why Hartebeestloop would like to provide you with the right genetics and the right animals that will add value to your herd. We are - just like you and the rest of the farming community - in the meat industry and part of the value added chain. Our breeding policy is to add value from birth to the cut on your plate.

  There is probably no other stud that can provide you with as much information on their animals as us. Performance testing, performance on the veld, complete pedigrees, body conditioning scores, claw quality and evaluation of the cows’ udders and teats – it all helps you to make a better informed decision. We are convinced that low input cost animals that have the potential to maintain TOP PERFORMANCE under extensive farming conditions, is a step in the right direction for all farmers. For more than a decade we have selected for these type of animals and this is exactly what you will find at the auction.


  ALL TYPES OF BULLS AVAILABLE

  We have put a lot of effort into our breeding objectives and there are dedicated bulls for calving ease, weaner production, ox production and breeding of replacement heifers. There are also easy-to-manage bulls (‘All-Rounder, All Purpose” bulls) suitable for cows and heifers and for use in all types of production systems. It is typically these “safe-to-use” bulls that excel well all over Southern-Africa. For the stud breeders there are a number of top, stud quality bulls to choose from. Whatever your needs may be, there will be a bull at the Hartebeestloop auction that fits your wish list!


  Our 2017 Auction offer is on fire and you will surely be impressed!


  I heartily invite you to the Farmers’ Day (18 May) and the 10th Production Auction (19 May). The Hartebeestloop team will make a big effort to make your visit to us as pleasant as possible!

  Kind regards

  Joggie Briedenhann


  Back to Top
  Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap