Hartebeestloop

Hartebeestloop
Auction 2016

Index    Overview    Newsletter  Animals  General  Videos   All Auctions

April 2016

Jumpstart to the English version

Beste medeboere

Ek verstaan die moeilike toestande waarin meeste van ons boere tans is – ek is ook in daardie bootjie! Gelukkig het daar redelik goeie reën oor sekere gedeeltes voorgekom en is die droogte nie so geweldig erg soos aanvanklik voorspel is nie. Dit maak meeste van ons weer lus om te boer en ons passie uit te leef!


Ek het lank en hard gedink oor hoe nooi ek jou uit na ons Boeredag en Veiling – wat moet ons doen op die Boeredag en watter tipe diere moet ons aanbied op die Veiling? Wat sal tot jou langtermyn voordeel wees?

Die “Groter Plan” agter die Boeredag is om almal beter boere en mense te maak. Dit is om jou beter voor te berei vir veranderde omstandighede. Die onderwerpe is so gekies dat jy tot ‘n groot mate beheer oor die toepassing daarvan het. Boere het min beheer oor inflasie maar baie beheer oor seleksie van winsgewinde diere, speengewig en waarvoor ons gras verkoop! Die sprekers behoort jou aan die dink te sit – jy moet self besluit of jy dit gaan uittoets. Die Boeredag lesings is beplan om die winsgewindheid van sekere boerderyfasette te verbeter en uitbreiding van nuwe geleenthede te ondersoek. Veranderde omstandighede dwing ons na presisieboerdery in die veebedryf en Hartebeestloop Boeredag bied jou ‘n uitstekende geleentheid om meer daaroor te leer. Presisieboerdery is die enigste opsie vir die toekoms.


Presisieboerdery

Nou wat beteken presisieboerdery getoetsde diere op die Veiling? Is dit dieselfde as die Bonsmara prestasietoets sisteem?

Die Bonsmara sisteem van prestasietoetsing is die beste op die mark. Presisieboerdery getoetsde diere beteken om die mees winsgewinde diere uit te haal uit die groep wat reeds die Bonsmara prestasietoetsing geslaag het. Dit is die beeste wat die meeste wins in die boerdery genereer - baie produktief en hoogs doeltreffend! The best of the best. Dis nie net vir kies met die oog en hart meer nie – die wetenskap maak dit huidiglik moontlik om mooi en goed te kies.

Ons boer om die maksimum opbrengs (vleis en inkomste) per hektaar te kry – maar daarvoor het ons spesifieke diere nodig. Presisiegetoetsde diere is daardie diere wat met minder hektare dieselfde of meer vleis en inkomste produseer as die ander. Hierdie finansiële voordeel vir jou as boer is permanent en lê in diè bees se genetika wat vasgeteel is deur jarelange seleksie.


Hoe begin jy met presisieboerdery?

Dit is moeilik vir die boer om onmiddelik oor te skakel na presisieboerdery – dit is ‘n proses oor ‘n tydperk en nie ‘n enkele gebeurtenis nie. Die heel eerste stap is om daardie besluit te neem en dan is die volgende stap om aan te koop op ‘n veiling waar presisieboerdery diere beskikbaar is. As boer het jy beheer oor waar en watter diere jy aankoop. Ek is oortuig dat hierdie meer winsgewende diere nodig is om die langtermyn sukses van boerdery te verseker. Onthou – jy koop in die presisieboerdery filosofie van een van die vrugbaarste en hoogste reproduserende en produserende kuddes beskikbaar.


‘n Nuwe inisiatief vir die boer!

Ons stel hierdie jaar ook die ELITE-HART vroulike diere sisteem bekend.

Slegs uitsonderlike kwaliteit kommersiële vroulike diere word aangebied op die veiling.

Alle kommersiële diere word eers deur ‘n Bonsmara senior keurder gekeur en moet ten minste aan ‘n Bonsmara basis dier keuringsvereistes voldoen. Dit beteken struktureel korrek, funksioneel doeltreffend en geskik om mee te boer. Dan ondersoek die veearts klinies vir moontlike geslagsabnormaliteite, geskikte pelvisgrootte en kwaliteit uier en spene.

Indien beide die senior keurder en veearts tevrede is, word ‘n GOUE oorplaatjie aangesit waarop die woorde “HART ELITE” verskyn. Vir die boer is dit jou waarborg tot kwaliteit!


‘n Nuwe inisiatief vir die stoetteler!

Ons kies die 3 beste dragtige stoetverse by elkeen van die verkopers. Hulle word aangebied in pakkies van 6 dragtige verse opgemaak uit een vers van elke stoetteler. Dit beteken 6 dragtige stoetverse wat geneties onverwant is en dragtig is van 6 verskillende stoetvaars wat die onderskeie stoettelers gebruik in hulle kuddes. Sulke kwaliteit pakkie-aanbiedings kom selde voor en hierdie is ‘n unieke geleentheid vir die stoetteler.

Hierdie diere het ook die “HART – ELITE” GOUE oormerk – dit is jou waarborg!


Nog ‘n lekker gedeelte!

Ek kom my belofte na aan die boeregemeenskap en bied hierdie jaar vir die eerste keer 3 x DNA-bepaalde Poena Bonsmara bulle aan. Dit is ‘n eerste vir Namibië! Ons voel opgewonde oor die projek en voorsien dat sulke diere ‘n groot impak gaan hê op die Bonsmara ras in die toekoms.

Ons nooi jou hartlik uit na die Boeredag op 26 Mei 2016 (8H30) en vertrou dit sal ‘n stimulerende dag wees.

Die Veiling is die daaropvolgende dag, 27 Mei 2016, 11H00. Ons bied die beste moontlike presisiegetoetsde diere aan op die veiling. Kom kyk na die kwaliteit!

Sien uit om jou op Hartebeestloop te verwelkom.

Vriendelike groete

Joggie Briedenhann & die Hartebeestloop Veilingsgroep
NEWSLETTER 2016: The English Version

April 2016

Dear Farmers

I understand the difficult times that most farmers are currently facing – I am in that exact same boat! Fortunately some areas received relatively good rains and the drought is not as severe as was initially predicted.

I have thought long and hard about how I should invite you to our Farmers’ Day and Auction – what should we do at the Farmers’ Day and what type of animals should be offered at this year’s auction? What will benefit you in the long run?

The “Bigger Plan” behind the Farmers’ Day is to try and make you a better farmer and person. It is also to better prepare you for changing circumstances. The topics have been handpicked so that you have control over the implementation thereof. Farmers have minimal control over inflation but you have control over the selection process of profitable animals, optimal wean weights on your farm and how much you charge for roughage/grass! The speakers should get you thinking – you will know best how to make it work for you! The Farmers’ Day lectures have been planned to improve the profitability of certain farming operations and to explore the development of new opportunities. Changing circumstances force us towards precision farming in the livestock industry and Hartebeestloop Farmers Day offers you an excellent opportunity to learn more about it. Precision farming is the only option for the future.


precision farming

Our auction animals are from a precision farming approach! Is it the same as the Bonsmara performance testing system?

The Bonsmara system for performance testing is the best on the market. Precision farming means, that the most profitable animals are selected, out of those animals that have already passed the Bonsmara performance testing. These are the cattle that generate the most profit – very productive and highly efficient. Really the best of the best. It is not a matter of choosing with the eye and the heart any more – current science allows you to select for performance, profit and “the eye and the heart”.

We farm for optimal yield (meat and income) per hectare – but for that we require special animals. Precision-tested animals are those animals that produce the same or more income on less hectares, compared to other cattle. The financial benefit for you as farmer is permanent and is linked to the animal’s genetic make-up that has been thoroughly bred in through years of selection.


How do you start precision livestock farming?

It is difficult for the farmer to immediately switch over to a precision-farming system – it is a process that extends over a period of time and it is not a single event. The first step is to make the decision that we cannot keep on farming as in the past and then the next step is to introduce precision-tested animals into you herd. As a farmer you have control over where you buy and the type of animals you buy. Remember – you buy into the precision farming philosophy of one of the most fertile and highly reproductive - and productive Bonsmara herds. I am convinced that these more profitable animals are needed to ensure the long term success of livestock farming.


A New Initiative for the Farmer!

This year we also introduce the ELITE-HART female animal system.

Only commercial animals of outstanding quality will be offered on auction.

All commercial animals are first evaluated by a senior Bonsmara evaluator and has to at least meet the minimum Bonsmara requirements. It means the animal has to be structurally correct, functionally efficient and suited to farm with. The veterinarian then clinically examines the animal for possible sexual abnormalities, suitable pelvic size and quality udder and teats.

In the event that both the veterinarian and the senior evaluator are satisfied with the animal, then a GOLDEN ear tag is attached that reads “HART ELITE”. For the farmer this is his guarantee of quality.


A New Initiative for the Stud Breeder!

We choose the 3 best pregnant stud heifers from each of the sellers. They are then offered in packages of 6 pregnant heifers made up of one heifer from each of the stud breeders. This means 6 pregnant stud heifers that are genetically unrelated, from 6 different stud sires that the different stud breeders use in their herds. Such quality package deals are rare and this is a unique opportunity for the stud breeder.

These animals also carry the “HART – ELITE” GOLDEN ear tag – this is your guarantee!


More Great News!

I kept my promise to the farming community and for the first time we will offer 3 x DNA tested polled Bonsmara Bulls. It is a first for Namibia! We are excited about this new project and we foresee that polled animals will have a great impact on the Bonsmara breed in the future.

We cordially invite you to the Farmers’ Day DD 26 May 2016, and trust that you will find it thought provoking and stimulating.

The Auction is the very next day, 27 May 2016, 11H00. We offer our best precision-tested animals on auction. Come and have a look at the quality.

We are looking forward to welcoming you at Hartebeestloop!

Kindest regards

Joggie Briedenhann and the Hartebeestloop Auction Group


Back to Top
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap