Hartebeestloop

Hartebeestloop
Auction 2017

Index    Overview    Newsletter 2017  General    All Auctions

Quickview | Large | Description | Descriptions All | Videos

Kies Afrikaans

VIDEO  /  SIRE

PLEASE READ THIS IMPORTANT INFORMATION, BEFORE YOU CONTINUE WITH THE BULL DESCRIPTIONS
This information is available only in Afrikaans for now.

 Back to Top

View English


VIDEO  /  STOETVAAR

LEES ASB EERS HIERDIE BELANGRIKE INLIGTING OOR DIE BULBESKRYWINGS DEUR VOORDAT JY VERDER GAAN

Hierdie is die 10de Hartebeestloop Produksie Veiling en deur die jare is daar ‘n sekere standaard gevestig. Dit is nie meer nodig om die standaard met elke bulbeskrywing te herhaal nie. Ek verwys graag na die volgende:

A. PRESTASIETOETSING OP DIE VELD EN IN DIE ALGEMEEN:

 1. Pelvismetings
  Die eienskap is oorerflik is en daar is genoeg variasie in pelvisgrootte om daarvoor te selekteer. Streng seleksie onder die veilingsbulle bring kalfgemak na jou kudde. As ‘n bul nie voldoen aan die norme vir pelvisgrootte nie, is dit nie op die veiling nie. Ek dui nie pelvisdata aan in die bulbeskrywings nie maar, dit is gedoen en beskikbaar.

 2. Kondisietellings, temperament, kwaliteit vel en haar, klou kwaliteit en uier en speen evaluering van die vroulike voorgeslag(te)
  Hierdie eienskappe is deurlopend ge-evalueer – dit is vir ons en jou van dieselfde ekonomiese waarde as amptelike prestasietoetsing. Ons ken die finansiële verlies van ‘n swak kalf weens dopspene of ‘n swak uier by die koei. So ook die probleme met hans kalwers grootmaak. Ons doelwit is om langtermyn genetiese voordeel na jou kudde te bring met behoud van goeie kondisie op die veld, mak en hanteerbare beeste, goeie aanpasbaarheid, goeie loopvermoë en fantastiese spene en uiers wat hou-en-hou. Hierdie data is beskikbaar vir alle veilingsbulle.

 3. Aanpasbaarheid en groeivermoë op die veld
  Aanpasbaarheid word gemeet as deel van die amptelike prestasietoetsing. Ons gee egter die ekstra tree en doen ook ‘n VeldPrestasie toets op die plaas onder ekstensiewe toestande. Al die eienskappe wat aanpasbaarheid, gehardheid, veldvoeromset en groeivermoë op die veld bepaal, word saamgevoeg in die Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks. Die veilingsbulle het almal die toets deurgegaan en genoegsaam presteer om te voldoen aan die kriteria om op die veld suksesvol te presteer. Ek verwys dus slegs na die Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks en nie na die individuele komponente wat die indeks opmaak nie. Dit is werêldwyd ‘n neiging om alle belangrike eienskappe saam te vat in ‘n gesamentlike indeks.

 4. Ultrasoniese skandering en die potensiaal vir goeie vleisopbrengs en hoë uitslagpersentasie
  Ons doen ultrasoniese skanderings vir so lank as wat ek kan onthou. Hierdie data word gebruik om vleisopbrengs en uitslagpersentasie binne gebalanseerde perkte te verbeter as deel van ons teelbeleid. Die Hartebeestloop slagbees prestasies by Meatco is ‘n bewys dat daar wel suksesvol vir die 2 eienskappe geselekteer kan word. Ek gebruik soms algemene boere-terme soos volvleis bul, gepak met vleis ensomeer as deel van die bulbeskrywing – dit is net om die vleiseienskappe van ‘n spesifieke dier te beklemtoon. Die vleisdraende vermoë van die bulle en die genetiese potensiaal om dit oor te dra na die nageslag was die HEEL belangrikste eienskap waarvoor geselekteer is vir die 2017 veilingsbulle. Ons wil graag die hoeveelheid “vleis” in jou kudde verbeter.

 5. Ultrasoniese skandering, grootte van oogspieroppervlakte en vroeë vetneerleggingsvermoë
  Bespiering in vleisbeeste is ‘n belangrike ekonomiese produksie eienskap. Dit is hoekom oogspieroppervlaktes gemeet word want dit gee ‘n baie goeie indikasie van die algehele bespiering van die dier. Oormatige bespiering het egter ‘n negatiewe invloed op vrugbaarheid en reproduksievermoë. Die vermoë van diere om vroeg genoeg vet neer te lê, is ‘n noodsaaklikheid vir vroeg vrugbaar en vroeg in kondisie kom om bul te vat. Die waarde van “kombinasie diere” wat genoegsame bespiering het èn die vermoë besit om vroeg in kondisie te kom – is die “ultimate smart partnership” tussen produksie en reproduksie. Vir my is dit ‘n vereiste vir suksesvolle beesboerdery. Hierdie data is weereens beskikbaar vir alle veilingsbulle en ek verwys in die soms in die bulbeskrywings na spesifieke diere wat uitstaande is vir hierdie 2 eienskappe.

 6. Manlikheid, sekondêre manlikheidseienskappe, geslagsegtheid, skrotumomtrek, vrugbaarheid en libido
  Die veilingsbulle is verskeie kere en weer-en-weer ge-evalueer op die visuele eienskappe wat manlikheid en potensiële libido aandui. Vanaf welige stertkwas tot kaal voorkoppe! Skrotumomtrekke is gemeet en skrotums en geslagsorgane is klinies ondersoek en voldoen aan die Bonsmara en Veeartseny standaarde. Alle bulle is vrugbaar getoets deur die veearts en van geselekteerde bulle is mikroskopiese video opnames gedoen van die semenontleding. Die veilingsbulle is reg om te werk! Die data is alles beskikbaar maar word nie onder elke bulbeskrywing bespreek nie.

B. AMPTELIKE PRESTASIETOETS

Ek probeer om die bulbeskrywings te vergemaklik vir die boere deur die prestasietoets data in ‘n makliker vorm met Teelwaarde Indekse en Logix Seleksie Waardes deur te gee. Onderstaande is die verduideliking oor hoe die Teelwaarde Indekse en Logix Seleksie Waardes bepaal word en hoe dit verstaan en gebruik moet word.

 1. Hoekom word Teelwaarde Indekse gebruik in die bulbeskrywings en nie die individuele Teelwaardes nie?
  Die teelwaarde indeks is makliker om te verstaan as ‘n teelwaarde, veral vir die kommersiële boere. Die basis van ‘n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting en dit dui aan dat die dier ‘n bogemiddelde genetiese potensiaal het vir ‘n spesifieke eienskap ten opsigte van die lewendige diere in die ras. Daar is egter heelwat kere wat waardes tussen 80 - 100 ook aanvaarbaar is, afhangende van die prioriteit van die eienskap wat jy wil aanspreek in jou kudde. Vra gerus hulp by een van die veilingskonsultante as jy onseker oor dit is.

 2. Hoekom word die Logix Seleksie Waardes (Logix Groei Waarde en Logix Produksie Waarde) gebruik in die bulbeskrywings?
  Die Logix Seleksie Waardes is die kombinasie van die teelwaardes in ‘n enkele waarde. Dit gee ‘n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Dit maak dit onnodig om elke teelwaarde afsonderlik vir elke eienskap vir elke dier te bespreek. Die kombinasie genetiese waardes saamgevat in ‘n Groei Waarde en ‘n Produksie Waarde dui die genetiese meriete van die dier aan. Die basiswaarde is 100 en is waardes bo 100 in die gewenste rigting. Onthou hierdie Logix Seleksie Waardes word uit verskeie subwaardes opgebou en weereens is waardes tussen 90 en 110 baie aanvaarbaar. Dit is tans die neiging om verskeie teelwaardes saam te vat in een waarde om verstaanbaarheid en besluitneming te bevorder.

C. LOGIX SELEKSIE WAARDES

As daar enige onduidelikheid oor die Logix Seleksie waardes is, kan jy my enige tyd kontak Terug na Bo

LOT 01: HART 13-0252

Kies Afrikaans
LOT 01: HART 13-0252

VIDEO  /  SIRE

We welcome a very strong bull to open the auction!

From the AG-gene pool we use AG 03-0359 (click on the sire link above to see his photo) to establish enough milk and conformation in our herd. He displays consistently good conformation, has bred early-maturing heifers with enough milk. The dam HART 10-0176 is a MMJ 03-0164 (aka Dikgat) daughter. Her ICP of 483 days for 4 calves makes provision for twins, both of which she has reared. AFC is 24 months, wean index is 100/4 and RI is 105. She weaned at 53.2% of her body mass. We sold a very good son of hers, HART 12-0245 to HP Mouton.

HART 13-0252 is medium frame calving-ease bull. He can be used on both cows and heifers. His milk breeding value index of 106 is very good and his female progeny ought to have enough milk as well. His pre-weaning growth is moderate (95) while post-weaning growth ability is 102, ADG (114), feed conversion ratio (103) and Kleiber index (115). He displays very good muscling (eye-muscle surface 115) combined with early fat deposition (early fat deposition breeding value index of 138). This value is of great economic importance to our farming industry because it determines to a great extent body condition when the females are put to the bull.

He has excellent adaptability with a Hartebeestloop Veld Performance Index of 114. Farmers are aware that adaptability is non-negotiable. This is the top priority trait for extensive farming. Body length is a priority breeding goal in our herd and he is 19% longer than he is tall.

I have to communicate the following selection values to you in order to emphasize the economic merit of the bull – milk value 106, low maintenance value of 111, growth value of 125 and production value of 120. HART 13-0252 will ensure the following in your herd:

 1. Calving ease with acceptable wean weight;
 2. Excellent heifers with good conformation and enough milk;
 3. Very good post-wean growth ability and heavy oxen;
 4. Low maintenance animals;
 5. Strong musculature combined with gaining condition early;
 6. Fertility with scrotum breeding value index of 123.

HART 13-0252 is an outstanding and safe bull and I highly recommend him. He brings everything to the herd that is of importance in cattle farming.

 Back to Top

LOT 01: HART 13-0252
View English
LOT 01: HART 13-0252


VIDEO  /  STOETVAAR

Ons maak plek vir ‘n baie sterk bul om die veiling te begin!

Uit die AG-Genepoel gebruik ons AG 03-0359 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) om goeie melk en bouvorm vas te lê in ons kudde. Hy het konstant baie goeie bouvorm, vroegryp verse geteel met baie melk. Die moer HART 10 -0176 is ‘n MMJ 03-0164 (aka Dikgat) dogter. Haar TKP van 483 dae oor 4 kalwers maak voorsiening vir ‘n tweeling wat sy beide groot gemaak het. OEK is 24 mnde, speenindeks is 100/4 en RI is 105. Sy speen teen 53,2% van haar liggaamsmassa. Ons verkoop ‘n baie goeie seun van haar HART 12-0245 aan HP Mouton.

HART 13-0252 is ‘n mediumraam kalfgemak bul. Hy kan op beide koeie en verse gebruik word. Sy melkteelwaarde indeks van 106 is baie goed en sy vroulike nageslag behoort ook baie melk te hê. Sy voorspeense groei is matig (95) terwyl naspeense groeivermoë (102), GDT (114), voeromsetverhouding (103) en Kleiberindeks (115) is. Hy wys baie goeie bespiering (oogspieroppervlakte 115) gekombineerd met die vermoë om vroeg vet aan te sit (vroeë vetneerlegging teelwaarde indeks van 138). Hierdie waarde is van groot ekonomiese belang in ons boerdery deurdat dit tot ‘n groot mate liggaamskondisie bepaal en wanneer die diere beset raak.

Hy is uitstekend aangepas met ‘n Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 114. Boere besef dat aanpasbaarheid nie onderhandelbaar is nie. Dit is diè prioriteit eienskap vir ekstensiewe boerdery. Lengte is ‘n prioriteit teeldoelwit in ons kudde en hy is 19% langer as wat hy hoog is.

Ek moet die volgende Seleksie Waardes aan julle deurgee om die meriete van die bul te onderstreep – Melkwaarde (106), lae Onderhoudswaarde van 111, Groeiwaarde is 125 en Produksie waarde is 120.

HART 13-0252 gaan vir jou die volgende verseker in jou kudde:

 1. Kalfgemak met aanvaarbare speengewig
 2. Uitstekende bouvorm verse met baie melk
 3. Baie goeie naspeense groeivermoë en swaar osse
 4. Lae onderhoud diere
 5. Sterk bespiering
 6. Vroeg ryp eienskappe
 7. Vrugbaarheid met skrotumteelwaarde indeks van 123

HART 13-0252 is ‘n uitstekende en veilige bul en ek beveel hom sterk aan.
Dit wat in die veeboerdery belangrik is, bring hy na die kudde.

 Terug na Bo

LOT 02: HART 14-0150

Kies Afrikaans
LOT 02: HART 14-0150

VIDEO  /  SIRE

He is bred from HART 10-0272 (click on the sire link above to view his photo) that was sold to Harry Erasmus of Erasmus Bonsmaras. He is one of the few bulls that are outstanding on visual adaptability and on breeding values. He has bred excellent conformation bulls with good muscling, with high milk values, good growth ability and high ADG values. Have a good look at his other sons at the auction. The dam HART 11-0115 is a fine cow bred from the Germar and Zinabos lines. She has adapted perfectly to the Kalahari and weaned at 46.4% of her own mass.

HART 14-0150 is a medium-frame bull that can be used on cows and heifers. Just like his father, his breeding value indexes and visual adaptability are outstanding. Breeding value indexes for milk (114), pre- (98) and post-wean growth ability (102), ADG (107), Kleiber (115) and feed conversion ratio (102) are very good. Take special note of the well balanced breeding value indexes. There is nothing that is exceptionally high.

His Hartebeestloop Veld Performance Index of 114 and his veld feed conversion of 115 are excellent and point to an adapted and hardy bull that grows and performs on the veld.

Have a look at the combination breeding value indexes for musculature (eye-muscle surface 118) and early in condition (early fat deposition 137). In short – perfect balance between production and reproduction. He is a strong and well-muscled bull. He also displays a strong topline with good breadth, length and capacity.

I must also highlight the science behind the bull’s appearance and his genetic potential for breeding the way he looks and performs economically. Calving ease (95), calving growth (98), maintenance value (113) and selection values for growth value (114) and production value (111).

HART 14-0150 is phenotypically effective, is structurally correct and has very good breeding value indexes and selection values. The appearance and economic merit of the bull complement each other perfectly. My type of bull!

 Back to Top

LOT 02: HART 14-0150
View English
LOT 02: HART 14-0150


VIDEO  /  STOETVAAR

Hy is geteel uit HART 10-0272 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) wat aan Harry Erasmus van Erasmus Bonsmaras verkoop is. Hy is een van die min bulle wat visueel op aanpasbaarheid en op teelwaardes uitstaande is. Hy het uitstekende bouvorm bulle geteel met goeie bespiering, met baie goeie melk waardes, goeie groeivermoë en hoë GDT waardes. Kyk gerus ook na sy ander seuns op die veiling. Die moer HART 11-0115 is ‘n mooi koei geteel uit die Germar en Zinabos lyne. Sy is pragtig aangepas vir die Kalahari en speen teen 46.4% van haar eie massa.

HART 14-0150 is ‘n mediumraam bul wat op koeie en verse gebruik kan word. Soos sy pa, is sy teelwaarde indekse aanpasbaarheid uitstekend. Teelwaarde indekse vir melk (114), voor (98) - en naspeense groeivermoë (102), GDT (107), Kleiber (115) en voeromsetverhouding (102) baie goed. Kyk baie mooi hoe goed in balans die teelwaarde indekse is. Daar is niks buitensporig hoog nie.

Sy Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 114 en sy veldvoeromset van 115 is uitstekend en wys op ‘n aangepaste en geharde bul wat groei en presteer op die veld.

Kyk na die kombinasie teelwaarde indekse vir bespiering (oogspieroppervlakte 118) en vroeg in kondisie (vroeë vetneerlegging 137). In kort – uitstekend in balans met produksie en reproduksie. Jy kan die visuele punte vir bespiering op die bul ook sien – sterk en goed bespierd. Hy vertoon ook ‘n sterk toplyn met goeie breedte, lengte en kapasiteit.

Ek moet die wetenskap agter die bul se voorkoms ook uitlig en ook sy genetiese potensiaal om te teel soos hy lyk en ekonomies te presteer. Kalfgemak (95), Kalfgroei (98), Onderhoudswaarde (113) en Seleksie Waardes vir Groeiwaarde (114) en Produksie Waarde (111).

HART 14-0150 is fenotipies doeltreffend, struktureel korrek en het baie goeie teelwaarde indekse en Seleksie Waardes. Die voorkoms en ekonomiese meriete van die bul komplimenteer mekaar uitstekend. My tipe bul!

 Terug na Bo

LOT 03: HART 13-0301

Kies Afrikaans
LOT 03: HART 13-0301

VIDEO  /  SIRE

He is bred from AG 03-0359 (click on the sire link above to view his photo) and HART 10-0292. She is a splendid 9- point cow that performs excellently. Her AFC is 23 months, ICP of 388 days/5 calves, RI is 117 and she weaned at 52.8% of her body mass. Very effective and well adapted for the extensive Kalahari.

HART 13-0301 is a medium-frame, calving-ease bull that can be used on cows and heifers. He displays good breadth, capacity and body length with a strong topline. He is a typical early maturing bull with most breeding value indexes close to breed average. He comes from a bloodline that is specifically used for the improvement of milk in the herd and the breeding of fertile early mature heifers. For that reason he has a large scrotum breeding value index of 112.

As is typical for these early mature bulls he performs extremely well on the veld with a Hartebeestloop Veld Performance Index of 108. Adapted to the veld with good hump development, strong legs, good breadth over the hocks and good claws. He displays good muscling with a eye-muscle surface index of 104, early fat deposition (150) and low maintenance costs (113) on the veld. In short he is a low input-cost bull with sufficient growth, veld feed conversion, ADG and enough milk. Our country and farming community would benefit from such a bull. After 2016 we know exactly what animals survived the drought and continue to perform.

Bear the following in mind with regard to the bull – selection values for growth value and production value are 113 and 112 respectively. When all subvalues have been added up and the economic merit of the bull is determined, then HART 13-0301 must be high on your purchase list. He has the necessary appearance, genetic and economic merit; is well adapted and has low input costs.
He does more with less!

I recommend him especially for the areas where grazing is not readily available throughout the year.

 Back to Top

LOT 03: HART 13-0301
View English
LOT 03: HART 13-0301


VIDEO  /  STOETVAAR

Hy is geteel uit AG 03-0359 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) en HART 10-0292. Sy is ‘n pragtige koei, is 9 gepunt en presteer uitstekend. OEK is 23mnde, TKP van 388 dae/5 kalwers, RI is 117 en sy speen 52.8% van haar liggaamsmassa. Baie doeltreffend en goed aangepas in die ekstensiewe Kalahari.

HART 13-0301 is ‘n mediumraam kalfgemak bul wat op koeie en verse gebruik kan word. Hy vertoon goeie breedte, kapasiteit en lengte met ‘n sterk toplyn. Hy is ‘n tipiese vroegryp bul met meeste teelwaarde indekse wat naby die rasgemiddeld is. Hy kom uit ‘n bloedlyn wat spesifiek gebruik is vir die verbetering van melk in die kudde en die teel van vrugbare vroegryp verse. Daarom ook sy groot skrotum teelwaarde indeks van 112.

Tipies van hierdie vroegryp bulle, presteer hy uitstekend op die veld met ‘n Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 108. Aangepas vir die veld met goeie skofontwikkeling, sterk bene, goeie breedte oor die hakke en goeie kloue. Hy vertoon goeie bespiering met oogspieroppervlakte (104), vroeë vetneerlegging (150) en lae onderhoudskoste (113) op die veld. Lae insetkoste bul met genoegsame groei, veldvoeromset, GDT en baie melk. Ons land en boeregemeenskap kan mos doen met sò ‘n bul. Na 2016 weet ons mos presies watter diere deurstaan die droogte en presteer nog steeds.

Hou die volgende in gedagte oor die bul – Seleksie waardes vir Groeiwaarde en Produksie Waarde is 113 en 112 onderskeidelik. Wanneer alle subwaardes bymekaar getel word en die ekonomiese meriete van die bul bepaal word, is HART 13-0301 ‘n moet-koop op jou lysie. Hy het voorkoms, genetiese en ekonomiese meriete, is aangepas en laag op insetkoste. Hy doen meer met minder!

Ek beveel hom spesiaal aan vir die areas waar weiding nie so geredelik beskikbaar is dwarsdeur die jaar nie.

 Terug na Bo

LOT 04: HART 14-0318

Kies Afrikaans
LOT 04: HART 14-0318

VIDEO  /  SIRE

Sometimes there is a calf that catches your eye at a young age and then keeps your attention throughout its growth and development. HART 14-0318 is such a calf. Bred from HART 09-0055 (click on the sire link above to view his photo) and the mainstay cow HART 06-0098 – she was bred from the age-old Bristow lines. Her AFC is 26 months, ICP of 340 days/8 calves and RI of 121. She weaned at 49.8% of her own mass.

She is a high performance cow and we sold 2 first-rate bulls of hers to Pieter von Welligh and Conrad Pieters.

HART 14-0318 is a 3,5 frame-type bull which I would at first only use on cows. His own birth weight is only 33 kg, but his breeding value for birth direct is about 2,5 kg heavier than breed average. The average birth weight of Bonsmara calves in the RSA and Namibia is 35 kg (SA Pedigree Annual Report 2016) and his calves ought to be 37,5 kg at birth. In all respects he is a bull that draws your attention. He displays good breadth, with good outer thighs, capacity, depth through the forequarter and outstanding muscling – both visually and with RTU (eye-muscle surface 150). Despite his excellent muscling he shows early fat deposition (104) and outstanding adaptability with Hartebeestloop Veld Performance Index of 121.

He is 24% longer than tall, displays exceptional pre- and post-wean growth ability and is still only 105 on mature weight. Except for calving ease, on every breeding value index he is just above breed average or very close. His selection values for growth value and production value are 122 and 121 respectively.

He displays very good masculinity with a strong head, good eyebrows, nice darkening and a scrotum that hangs perfectly with, a scrotal circumference value index of 140.

HART 14-0318 is a stud potential bull and stud breeders must not take their eyes off him. Phenotypically effective, structurally correct, visually spot on, very good breeding value indexes and selection values, high in genetic and economic merit – that is the Bonsmara – “Proudly wearing the Yellow Jersey”.

 Back to Top

LOT 04: HART 14-0318
View English
LOT 04: HART 14-0318


VIDEO  /  STOETVAAR

Daar is soms ‘n kalf wat jou oog vang op ‘n jong ouderdom en dan jou oog hou regdeur sy groei en ontwikkeling. HART 14-0318 is so ‘n kalf. Geteel uit HART 09-0055 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) en die staatmaker koei HART 06-0098 – sy is nog geteel uit die ou Bristow lyne. Haar OEK is 26 mnde, TKP van 340 dae/8 kalwers en RI van 121. Sy speen teen 49.8% van haar eie massa. Hoogs presterende koei en ons verkoop 2 puik bulle van haar aan Pieter von Wielligh en Conrad Pieters.

HART 14-0318 is ‘n raamtipe 3,5 bul wat ek vir eers net op koeie sal gebruik. Sy eie geboortegewig is slegs 33kg maar sy teelwaarde vir geboortedirek is ongeveer 2,5 kg swaarder as die rasgemiddeld. Die gemiddelde geboortegewig van Bonsmara kalwers in die RSA en Namibië is 35 kg (SA Stamboek Jaarverslag 2016) en sy kalwers behoort dan 37,5 kg te wees by geboorte. Hy is in alle opsigte ‘n bul wat jou aandag trek. Hy wys goeie breedte, met goeie buitedye, kapasiteit, diepte deur die voorlyf en uitstekende bespiering – beide visueel en met RTU (oogspieroppervlakte 150). Nieteenstaande sy uitstekende bespiering wys hy vroeg vetneerlegging (104) en uitstekende aanpasbaarheid met Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 121.

Hy is 24% langer as wat hy hoog is, wys uitsonderlike voor en naspeense groeivermoë en is tog op Volwasse gewig slegs 105. Behalwe vir kalfgemak is hy omtrent op elke teelwaarde indeks bo die rasgemiddeld of baie naby. Sy Seleksie Waardes vir Groeiwaarde en Produksie Waarde is 122 en 121 onderskeidelik.

Hy wys baie goeie manlikheid met ‘n sterk kop, goeie oogbanke, mooi verdonkering en ‘n skrotum wat perfek hang met ‘n skrotumomtrek teelwaarde indeks van 140.

HART 14-0318 is ‘n stoet potensiaal bul en stoettelers moet baie mooi na die bul kyk. Fenotipies doeltreffend, struktureel korrek, visueel reg, baie goeie teelwaarde indekse en Seleksie Waardes, hoog op genetiese en ekonomiese meriete – dit is die Bonsmara – ”Proudly wearing the Yellow Jersey”.

 Terug na Bo

LOT 05: HART 13-0224

Kies Afrikaans
LOT 05: HART 13-0224

VIDEO  /  SIRE

Very well-muscled medium-frame bull, bred from AG 01-0152 (click on the sire link above to see his photo) and HART 10-0140. She is an 8-point cow that performs very well in the Kalahari. Her AFC is 25 months, ICP of 369 days/5 calves with RI of 118. She weaned her calves at 52% of her body mass. Her performance data confirms that she is a very effective and adapted cow.

HART 13-0224 is a calving-ease bull that can be used on both cows and heifers. He displays excellent adaptability traits with a Hartebeestloop Veld Performance Index of 106. His growth ability on the veld is reflected by an excellent Kleiber index of 113. His ability to convert grass into meat is very good. He is always in condition and together with his smooth coat and shiny hair he looks picture-perfect. He has good breadth, depth and length with a strong topline. His eye-muscle surface (117) and early fat deposition (100) display the good combination of muscling and early condition gain.

His secondary masculinity traits are very well developed. His head is strong, good breadth between the eyes, strong eyebrows with very good darkening in the forequarter. He is a typical high libido bull that holds his head high. His scrotum hangs perfectly and his scrotal circumference breeding value index is 110.

Most of his breeding value indexes are close to breed average and that is how he must be utilized. His selection values for growth value and production value are 104 and 101 respectively. He is a safe bull that is phenotypically effective, structurally correct with very good conformation and muscling. I recommend him as an easy-to-manage bull that can be used on cows and heifers and can successfully be used in any production system.

HART 13-0224 will also do very well in any crossbreeding system. Especially where the cows are larger frame types with higher maintenance requirements. The Bonsmara breed’s growth and success are not built on the “flair” bulls but on these safe, easy-to-manage bulls that make a positive contribution everywhere.

 Back to Top

LOT 05: HART 13-0224
View English
LOT 05: HART 13-0224


VIDEO  /  STOETVAAR

Baie goed bespierde meduimraam bul uit AG 01-0152 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) en HART 10-0140. Sy is ‘n 8 punt koei wat baie goed presteer in die Kalahari. OEK is 25 mnde, TKP is 369 dae/5 kalwers met RI van 118. Sy speen haar kalwers teen 52% van haar liggaamsmassa. Haar prestasiedata wys ‘n baie doeltreffende en aangepaste koei.

HART 13-0224 is ‘n kalfgemak bul wat op beide koeie en verse gebruik kan word. Hy wys uitstekende aanpasbaarheidseienskappe met Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 106. Sy groeivermoë op die veld word weerspieël deur ‘n uitstekende Kleiberindeks van 113. Sy vermoë om gras in vleis en gewig om te sit, is baie goed. Hy is altyd in kondisie en tesame met sy gladde vel en blink hare maak hy ‘n baie mooi prentjie. Hy wys goeie breedte, diepte en lengte met ‘n sterk toplyn. Sy oogspieroppervlakte (117) en vroeë vetneerlegging (100) wys die goeie kombinasie van bespiering en vroeg in kondisie kom.

Sy sekondêre manlikheidseienskappe is baie goed ontwikkel. Sy kop is sterk, goeie breedte tussen die oë, sterk oogbanke met baie goeie verdonkering in die voorkwart. Hy is ‘n tipiese hoë libido bul wat sy kop hoog dra. Sy skrotum hang perfek en sy skrotumomtrek teelwaarde indeks is 110.

Meeste van sy teelwaarde indekse is naby rasgemiddeld en dit is dan ook hoe hy moet aangewend word. Sy Seleksie Waardes vir Groeiwaarde en Produksie Waarde is 104 en 101 onderskeidelik. Hy is ‘n veilige bul wat fenotipies doetreffend is, struktureel korrek is met baie goeie bouvorm en bespiering. Ek sal hom aanbeveel as ‘n bestuursgemak bul wat op koeie en verse en in enige produksiestelsel suksesvol gebruik kan word. HART 13-0224 sal ook baie goed doen in enige kruisteelstelsel. Veral waar die koeie groter raamtipes is met hoër onderhoudsbehoeftes. Die Bonsmara ras se groei en sukses is nie op die “flair” bulle gebou nie maar op hierdie veilige bestuursgemak bulle wat orals goed doen.

 Terug na Bo

LOT 06: HART 11-0058

Kies Afrikaans
LOT 06: HART 11-0058

VIDEO  /  SIRE

We have to present from time to time proven genetic material onto the market.

He is bred from HJS 03-0016 (click on the sire link above to view his photo) that has bred exceptionally well on our farm. The dam is HART 05-0044, which is an ELITE GOLD cow with impressive production and reproduction figures. She weaned 9 calves at 256 kg adjusted. She is a true bull-mother in this sense. We sold sons of her to Edward Hansen of EMOK Bonsmaras (top seller auction 2011), JC de Klerk, Stephan Botes and Bertus Olivier. I remember these bulls well – all of them high quality animals.

We have already recorded 95 calves from HART 11-0058 and there are still lots on the way. Hartebeestloop Bonsmara will also keep a semen specimen of the bull. Semen has already been collected.

He is extremely well adapted to extensive conditions with Hartebeestloop Veld Performance Index of 113. He was one of the best growing bulls on the veld in his performance group.

The breeding value indexes of HART 11-0058 are excellent for pre-wean growth (113), milk (123), post-wean growth (124), ADG (124), Kleiber (122) and scrotum (120) – all this with a moderate mature weight value of 109. His selection values for growth value (140) and production value (132) show the genetic and economic merit of the bull. His calves weigh 37 kg on average.

The above-mentioned breeding value indexes describe the bull perfectly. That is exactly how I have used the bull – correctively with regard to lower end breeding value indexes on yet nice and highly producing cows, whose progeny had to be bred “right”. My smaller and lighter type cows with little growth and low ADGs were all sent to him. Now and again you need such an “iron bull” that helps to sort out the progeny of your second and third team cows.

This bull is proven genetic material from the best lines on Hartebeestloop. The bull is relatively young and for at least for a few more years can still work actively in your herd.

Stud breeders must make every effort to have a good look at him. Capacity, overall muscling, depth throughout the forequarter, strong topline and very good legs are part of the deal. The bull has so many advantages that I cannot mention them all. Come and form your own opinion.

 Back to Top

LOT 06: HART 11-0058
View English
LOT 06: HART 11-0058


VIDEO  /  STOETVAAR

Ons moet mos ook van tyd-tot-tyd beproefde genetika in die mark sit.

Hy is geteel uit HJS 03-0016 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) wat uitstaande geteel het by ons. Die moer is HART 05-0044 wat ‘n ELITE GOUD koei is met indrukwekkende produksie en reproduksiesyfers. Sy speen 9 kalwers teen 256 kg gekorrigeerd. Sy is ‘n bulmoeder deur-en-deur en uit haar verkoop ons seuns aan Edward Hansen van EMOK Bonsmaras (topverkoper veiling 2011), JC de Klerk, Stephan Botes en Bertus Olivier. Ek onthou hierdie bulle soos gister – almal hoë kwaliteit bulle.

Ons het alreeds 95 kalwers van HART 11-0058 aangeteken en daar is nog ‘n klomp op pad. Hartebeestloop Bonsmaras hou ook een semenaandeel uit van die bul. Semen is klaar getap.

Hy is uitstekend aangepas vir ekstensiewe toestande met ‘n Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 113. Hy was een van die beste groeiers op die veld in sy prestasietoets groep.

Die teelwaarde indekse van HART 11-0058 is uitstekend vir voorspeense groei (113), melk (123), naspeense groei (124) GDT (124), GDT (124), Kleiber (122) en skrotum (120) - dit alles met ‘n matige Volwasse Gewig waarde van 109. Sy Seleksie Waardes vir Groeiwaarde (140) en Produksie Waarde (132) wys die genetiese en ekonomiese meriete van die bul. Sy kalwers weeg gemiddeld 37 kg.

Bogenoemde teelwaarde indekse beskryf die bul.

Dit is dan ook hoe ek die bul gebruik het: korrektief om onderend teelwaarde indekse - maar tog mooi en hoog reproduserende koeie - se nageslag “reg” te teel. My kleiner en fyner tipe koeie met min groei en lae GDT’s is almal na hom toe. Van tyd-tot-tyd benodig jy so ‘n “yster bul” wat help om jou 2de en 3de span koeie se nageslag reg te ruk.

Hierdie is beproefde genetika uit van die beste lyne op Hartebeestloop. Die bul is relatief jonk en kan ten minste vir nog ‘n paar jaar aktief in jou kudde werk.

Stoettelers moet baie moeite doen en mooi kyk na hom. Kapasiteit, bespiering bouvorm, diepte deur die voorlyf, sterk toplyn en baie goeie bene is wat jy kry. Daar is soveel voordele aan die bul dat ek dit nie alles kan beskryf nie. Kom kyk self en vorm jou eie opinie.

 Terug na Bo

LOT 07: HART 14-0153

Kies Afrikaans
LOT 07: HART 14-0153

VIDEO  /  SIRE

His father is HART 10-0272 (click on the sire link above to view his photo) that has bred exceptionally well on the farm. The dam is HART 12-0001 which is doing extremely well in the herd. Her AFC is 27 months, ICP is 338 days/4 calves and average wean index of 105/3 calves. She weaned at 62.2% of her own weight and that is an average adjusted weight of 264 kg for 3 calves. She is an example of a highly fertile, high reproduction ability and extremely effective cow.

HART 14-0153 is a medium frame, calving-ease bull that can be used on both cows and heifers. He displays good conformation with sufficient breadth, length, depth through the forequarter and capacity. His overall muscling is good, topline is strong and good hindquarter – he is loaded with meat. He is again one of those bulls that combines good muscling and early fat deposition exceptionally well.

His breeding value indexes are generally outstanding. He displays very good pre-wean (101) and post-wean growth (109), outstanding ADG (114) and an excellent milk value of 121. Well-muscled bulls with enough milk for the female progeny are not found in abundance! HART 14-0153 is just that type of bull. His adaptability traits are visually outstanding and his Hartebeestloop Veld Performance Index of 121 and veld feed conversion of 120 confirm a well-adapted animal that performs exceptionally well on the veld.

This bull’s merit as beefer can only be appreciated if I present the following breeding value indexes and selection values: calf growth value (101), maintenance value (108), fertility value (107), growth value (108) and production value (110).

HART 14-0153 can be used successfully in any production system – he is a low-input-cost bull. There is lots of growth potential for calves and oxen, both in the feeding pen or on the veld; ADG and feed conversion are very good, there is more than enough milk for replacement heifers breeding together with very good conformation.
He is an outstanding bull which I can recommend with great confidence and peace of mind.

 Back to Top

LOT 07: HART 14-0153
View English
LOT 07: HART 14-0153


VIDEO  /  STOETVAAR

Sy vader is HART 10-0272 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) wat uitstekend geteel het by ons. Die moer is HART 12-0001 wat uitstekend doen in die kudde. OEK is 27 mnde, TKP is 338 dae/4 kalwers en gemiddelde speenindeks van 105/3 kalwers. Sy speen teen 62.2% van haar eie gewig en dit is ‘n gemiddelde gekorrigeerde gewig van 264 kg oor 3 kalwers. Sy is ‘n voorbeeld van ‘n hoogs vrugbare, hoë reproduksievermoë en uiterse doeltreffende koei.

HART 14-0153 is ‘n mediumraam, kalfgemak bul wat op beide koeie en verse gebruik kan word. Hy vertoon goeie bouvorm met genoeg breedte, lengte, diepte deur die voorlyf en kapasiteit. Sy bespiering is goed, toplyn is sterk en mooi agterkwart – hy is vol vleis gepak. Hy is weereens ‘n bul wat goeie bespiering en vroeg verneerlegging baie mooi kombineer.

Sy teelwaarde indekse is oor die algemeen uitstekend. Hy vertoon baie goeie voorspeense (101) en naspeense groei (109), uitstekende GDT (114) en ‘n uitstaande melk waarde van 121. Goed bespierde bulle met baie melk vir die vroulike nageslag is nie volop nie! HART 14-0153 is so ‘n bul. Sy aanpasbaarheideienskappe is visueel uitstekend en sy Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 121 en Veldvoeromset van 120 bevestig ‘n goed aangepaste dier wat op die veld uitstekend presteer.

Hierdie bul se meriete as vleisbees kan net waardeer word as ek die vlg. teelwaarde indekse en Seleksie Waardes deurgee: Kalfgroei waarde (101), Onderhoudswaarde (108), Vrugbaarheidswaarde (107), Groeiwaarde (108) en Produksie Waarde (110).

HART 14-0153 kan in enige produksiestelsel suksesvol gebruik word – hy is ‘n lae insetkoste bul, daar is baie groei vir kalwers en osse, beide in die voerkraal of op die veld, GDT en Voeromset is baie goed, daar is oorgenoeg melk vir vervangingsverse teel en daar is baie goeie bouvorm. Hy is ‘n uitstaande bul wat ek met groot vertroue en gerustheid kan aanbeveel.

 Terug na Bo

LOT 08: HART 14-0265

Kies Afrikaans
LOT 08: HART 14-0265

VIDEO  /  SIRE

He is bred from our top seller HART 10-0116 on the 2013 auction (click on the sire link above to view his photo). The bull is current at Jungfrau Bonsmara belonging to Neurath and Julie Botha. He is doing exceptionally well on their farm. The dam is AEJ 06-0163, the Bonsmara ELITE PLATINUM COW for 2016. Her AFC is 24 months, ICP is 360 days/9 calves, RI is 120 and average wean index 107/8 calves. She weaned at 48.7% of her own body mass and that is 275 kg for 8 calves. She is still in the herd and currently has a top calf at foot of HART 13-0114 (Dawie Moller, Komaweer Bonsmaras). The farmhands refer to her as the DIAMOND ELITE cow. Their justification is that she had already won the PLATINUM reward.

HART 14-0265 has the same stud qualities as his sire – superior attitude, holds head high, alert eyes and you are aware all the time that he belongs to a specific class of bull.

HART 14-0265 is a medium frame bull with very good muscling, good depth through the forequarter, capacity and length. His eye-muscle surface breeding value index is 115 and the height:length ratio is 1:23. From a visual persepctive he displays excellent muscling with a strong topline. His phenotype and appearance reflect his breeding value indexes. His pre-wean growth ability (114), milk (113), post-wean growth ability (116) and ADG (104) are a clear indication of the calibre of the bull. A strong growth bull with very good milk for his female progeny. He is the perfect example of adaptability – his Hartebeestloop Veld Performance Index is 111. His pelvic index is 111 – we are talking here about enough milk and large pelvises for his female progeny.

His sex authenticity is obvious – he is masculine, robust, alert, darker in colour and has an excellent scrotum.

His selection values are first-rate – calf growth value (114), fertility value (125) – which come from the outstanding ELITE PLATINUM cow, growth value (108) and production value (115).

HART 14-0265 displays outstanding stud potential and stud breeders would do well to keep a close eye on him. Irrespective of how he was tested for performance – officially or on the veld with the Hartebeestloop system- he remains a top performer. I highly recommend him to any serious stud breeder.

 Back to Top

LOT 08: HART 14-0265
View English
LOT 08: HART 14-0265


VIDEO  /  STOETVAAR

Hy is geteel uit ons topverkoper op die 2013 veiling HART 10-0116 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien). Die bul is nou by Jungfrau Bonsmaras van Neurath en Julie Botha. Hy doen uitstekend daar. Die moer is AEJ 06-0163 die Bonsmara ELITE PLATINUM KOEI vir 2016. Haar OEK is 24 mnde, TKP is 360 dae/9 kalwers, RI is 120 en gemiddelde speenindeks 107/8 kalwers. Sy speen 48.7% van haar eie liggaamsmassa en dit is 275 kg oor 8 kalwers. Sy is nog steeds in die kudde het tans ‘n top kalf aan voet van HART 13-0114 (Dawie Moller, Komaweer Bonsmaras). Die plaasmanne verwys na haar as die DIAMOND ELITE koei. Sy was mos al PLATINUM is hulle verweer.

HART 14-0265 het dieselfde stoet kwaliteite as sy vaar – fiere houding, kop op bul, wakker oë en jy weet die hele tyd dat hy in die spesifieke bultrop is.

HART 14-0265 is ‘n mediumraam bul met baie goeie bespiering, diepte deur die voorlyf, kapasiteit en lengte. Sy oogspieroppervlakte teelwaarde indeks is 115 en hoogte:lengte verhouding is 1:23. Visueel vertoon hy ook uitstekende bespiering met sterk toplyn. Sy fenotipe en voorkoms weerspieël sy teelwaarde indekse. Sy voorspeense groeivermoë (114), melk (113), naspeense groeivermoë (116) en GDT (104) wys presies wat die bul is. ‘n Sterk groeier met baie goeie melk vir sy vroulike nageslag. Hy is die toonbeeld van aanpasbaarheid – sy Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks is 111. Sy pelvisindeks is 111 –ons praat hier van baie melk en groot pelvisse vir sy vroulike nageslag.

Sy geslagsegtheid sal jou dadelik opval. Manlik, robuust, wakker, verdonker en uitstekende skrotum.

Sy Seleksie Waardes is uitstekend – Kalfgroei waarde (114), Vrugbaarheidswaarde (125) – dit kom vanuit die uitstaande ELITE PLATINUM koei, Groeiwaarde (108) en Produksie Waarde (115).

HART 14-0265 wys baie goeie stoetpotensiaal en stoettelers sal hom mooi in die oog moet hou. Ongeag hoe hy prestasie getoets is – amptelik of op die veld met die Hartebeestloop –sisteem, hy bly ‘n absolute top presteerder. Ek beveel hom ten sterkste aan na ‘n ernstige stoetteler.

 Terug na Bo

LOT 09: HART 14-0231

Kies Afrikaans
LOT 09: HART 14-0231

VIDEO  /  SIRE

He is an early mature, medium frame bull bred from HART 11-0186. Once again from our very popular HJS line. The dam is GJN 07-0080, an ELITE SILVER cow from Germar Bonsmaras of Gert Nel. She has excellent reproduction figures with AFC 25 months, ICP 382 days/8 calves, RI 115 and average wean index of 104/7 calves. She weaned on average at 251 kg/7 calves. She is still in the herd and continues to perform consistently well.

HART 14-0231 is a medium frame bull that can be used on cows and well-grown-out heifers. If you are not sure about your heifers, first use him only on cows and then come to a decision. He displays very good capacity, is broad, shows very good spring of rib, sufficient muscling, splendid depth throughout the forequarter and strong topline. Visually he is a masterpiece.

His breeding value indexes support this picture – enough milk (116), good pre-wean (113) and post-wean growth ability (116), ADG (122), and feed conversion ratio (123). If you visually assess his sex authenticity, capacity and breadth, and take note of his outstanding milk value and scrotal circumference value index of (113) – you ought to breed excellent conformation, fertile heifers with enough milk. Of course he should also breed very good bull calves!

He is definitely one of the bulls on auction that visually displays the best adaptability traits. His Hartebeestloop Performance Index of (101) and his veld feed conversion ratio value index of (124) show exactly what he is – a veld adapted, hardy bull with outstanding growth on the veld. His selection values of 121 for growth value and 118 for production value show this bull’s potential which he ought to pass on to his progeny.

Here is a great bull that will attract attention. With his very good breeding values, robust appearance and good hump development he exemplifies exactly what is required all over Southern Africa. If you are serious about improving your herd’s quality, HART 14-0231 is your answer!

 Back to Top

LOT 09: HART 14-0231
View English
LOT 09: HART 14-0231


VIDEO  /  STOETVAAR

Hy is ‘n vroegryp, mediumraam bul geteel uit HART 11-0186. Weereens uit ons baie gewilde HJS-lyn. Die moer is GJN 07-0080 ‘n ELITE SILWER koei uit Germar Bonsmaras van Gert Nel. Sy het uitstekende reproduksiesyfers met OEK 25 mnde, TKP 382 dae/8 kalwers, RI 115 en gemiddelde speenindeks van 104/7 kalwers. Sy speen gemiddeld teen 251 kg/7kalwers. Sy is nog steeds in die kudde en bly handhaaf hierdie goeie prestasies.

HART 14-0231 is ‘n mediumraam bul wat op koeie en goed uitgegroeide verse gebruik kan word. As jy onseker is oor jou verse, gebruik hom eers net op koeie en maak dan ‘n besluit. Hy vertoon baie goeie kapsiteit, is breed, vertoon goeie sprong van rib, genoegsame bespiering, pragtige diepte deur die voorlyf en sterk toplyn. Hy maak visueel ‘n mooi prentjie. Sy teelwaarde indekse ondersteun die prentjie – baie melk (116), goeie voorspeense (113) en naspeense groeivermoë (116), GDT (122), en voeromsetverhouding (123). As jy sy geslagsegtheid, kapasiteit en breedte visueel neem, sy uitstekende melkwaarde en skrotumomtrek teelwaarde indeks van (113) – behoort jy uitstekende bouvorm, vrugbare verse met baie melk te teel. Natuurlik behoort hy ook baie goeie bulkalwers te teel!

Hy is seker een van die veilingsbulle wat visueel die beste aanpasbaarheidseienskappe wys. Sy Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van (101) en sy Veldvoeromset verhouding teelwaarde indeks van (124) wys presies wat jy hier kry – ‘n veldaangepaste, geharde bul met uitstekende groei op die veld. Sy Seleksie Waardes van 121 vir Groeiwaarde en 118 vir Produksie waarde wys die potensiaal in hierdie bul en wat hy na sy nageslag behoort oor te dra.

Hier is ‘n baie goeie bul wat aandag sal trek. Met sy baie goeie teelwaardes, robuuste voorkoms en goeie skofontwikkeling is hy presies dit wat goed sal doen orals in Suider-Afrika. As jy ernstig is om jou kudde kwaliteit te verbeter, kyk baie mooi na HART 14-0231.

 Terug na Bo

LOT 10: HART 13-0225

Kies Afrikaans
LOT 10: HART 13-0225

VIDEO  /  SIRE

He is bred from HART 09-0329 (click on the sire link above to view his photo) which is now at Jörg Sigwart and Siegfried du Toit of Okamaja Bonsmaras. The dam BHE 02-0153 goes all the way back to AGJ8 and TBR 91-0704. She is a highly performing ELITE GOLD cow with AFC 29 months, ICP 377 days/10 calves, RI 113 and average wean index of 101/10 calves. She weaned at 51.8% of her own mass and that is on average 235 kg for 10 calves. There are cows and then there are cóws! HART 13-0225 comes from blue bloodlines on both sides. There is a saying in breeding: “Pedigree is inherited, performance is earned”.

Have a good look at the performance of HART 13-0225. Breeding value indexes for pre-wean growth ability (132), milk value (98), post-wean growth ability (140), ADG (115) and scrotal circumference (106). Check the performance at selection values: growth value (133) and production value (126). Note the mature weight (109) and shoulder height (91) – he is not a large-frame animal. But look at the height:length ratio of 1:29 – he is 29% longer than tall. That is far above breed average.

HART 13-0225 is a medium frame bull that must be used on cows. He is well muscled, has nice length, good breadth, strong topline and depth through the forequarter. He is a stack of meat - loaded with meat in the loins, the slope of rump and also has good inner and outer thighs. His adaptability is outstanding – Hartebeestloop Veld Performance Index of 115 and a veld feed conversion ratio of 104. He is an excellent growth bull and is very effective in converting grass into meat and weight. The bull’s good rump development is worth a special mention.

HART 13-0225 displays great masculinity with strong head and thick eyebrows, splendid darkening on the neck section and a scrotum that hangs symmetrically and perfectly. Sex authenticity is the best description for him.

HART 13-0225 is a special bull. Conformation, muscling, good growth, enough milk, adapted, hardy, sex authentic with above average breeding value indexes are his attributes. He is worth special attention.

 Back to Top

LOT 10: HART 13-0225
View English
LOT 10: HART 13-0225


VIDEO  /  STOETVAAR

Hy is geteel uit HART 09-0329 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) wat nou by oom Jörg Sigwart en Siegfried du Toit van Okamaja Bonsmaras is. Die moer BHE 02-0153 gaan al die pad terug na AGJ8 en TBR 91-0704. Sy is ‘n hoogs presterende ELITE GOUD koei met OEK 29 mnde, TKP 377 dae/10 kalwers, RI 113 en gemiddelde speenindeks van 101/10 kalwers. Sy speen 51.8% van haar eie massa en dit is gemiddeld 235 kg oor 10 kalwers. Daar is koeie èn koeie! HART 13-0225 kom uit blou bloedlyne aan beide kante. Daar is ‘n gesegde in teling, “Stambome word ge-erf, Prestasies word verdien”

Kyk gerus na die prestasies van HART 13-0225. Teelwaarde indekse vir Voorspeense groeivermoë (132), melkwaarde (98), naspeense groeivermoë (140), GDT (115) en skrotumomtrek (106). Kyk na die prestasies by Seleksie Waardes: Groeiwaarde (133) en Produksie Waarde (126). Kyk na die Volwasse Gewig (109) en skouerhoogte (91) – hy is nie ‘n grootraam dier nie. Maar kyk na die hoogte:lengte verhouding van 1:29 – hy is 29% langer as wat hy hoog is. Dit is ver bo die rasgemiddeld.

HART 13-0225 is ‘n mediumraam bul wat op koeie gebruik moet word. Hy is goed bespierd, mooi lengte, goeie breedte, sterk toplyn en diep deur die voorlyf. Hy dra baie vleis en is vol op die lendes, kruishelling en vertoon ook goeie binne- en buite dye. Sy aanpasbaarheid is uitstekend – Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 115 en ‘n veldvoeromsetverhouding van 104. Hy is ‘n uitstaande groeier en is baie effektief om gras in vleis en gewig om te sit. Kyk gerus ook na die goeie skofontwikkeling van die bul.

HART 13-0225 wys baie manlikheid met sterk kop en dik oogbanke, pragtige verdonkering op die nekgedeelte en ‘n skrotum wat simmetries en perfek hang. Geslags-eg beskryf hom die beste.

HART 13-0225 is ‘n besondere bul. Bouvorm, bespiering, goeie groei, baie melk, aangepas, gehard, geslagseg met bogemiddelde teelwaarde indekse is wat hy bied. Jy kan hom gerus merk.

 Terug na Bo

LOT 11: HART 14-0272

Kies Afrikaans
LOT 11: HART 14-0272

VIDEO  /  SIRE

A broad, “dikgat”, medium frame bull with attractive pigmentation that will immediately draw your attention. He is bred from an 8-point young cow that is performing very well. AFC 29 months, ICP 349 days/3 calves and RI of 115. She weaned at 53.1% of her own mass – if these are not effective figures then I do not know what really is! The sire is HART 08-0082 that was the top seller at the 2012 auction. He breeds extremely well at EMOK Bonsmaras and his sons and progeny can be found all over Namibia.

HART 14-0272 is a calving-ease bull that can be used with confidence on heifers and cows. He is an early mature, safe bull with all the breeding value indexes which are close to breed average. This is the typical easy-to-manage bull to which we refer regularly – you can use him in any production system. He has sufficient muscling, good breadth and capacity with nice depth through the forequarter as well as a very good spring of rib. His topline is strong and the slope of rump and hindquarter are good. He is stacked with meat.

His adaptability traits are striking – shiny, smooth coat and hair, good hump development, splendid pigmentation with strong legs and claws. His Hartebeestloop Veld Performance Index of 101 and his Kleiber (veld feed conversion) of 102 show that he performs above average on the veld.

His secondary masculinity traits are also very well developed – strong head with thick eyebrows, nice darkening and well-formed scrotum that hangs very well. HART 14-0272 looks very much like his sire that is known for breeding excellent, early mature and top conformation heifers. My recommendation is that you can put HART 14-0272 to good use in any production system but he ought to perform best by breeding high quality replacement heifers. We know that the years when every farmer bred his own replacement heifers, sold weaner calves and let oxen grow, are long gone. The clever farmer buys his replacement heifers from a fellow farmer who specializes in that. That is the segment of the beef cattle industry that experiences the fastest growth.

HART 14-0272 is the bull to concentrate on if you want to enter the growing heifer replacement market.

 Back to Top

LOT 11: HART 14-0272
View English
LOT 11: HART 14-0272


VIDEO  /  STOETVAAR

‘n Breë dikgat mediumraam bul met mooi pigment wat dadelik jou aandag sal trek. Hy is geteel uit ‘n 8-punt jong koei wat baie goed presteer. OEK 29 mnde, TKP 349 dae/3 kalwers en RI van 115. Sy speen teen 53.1% van haar eie massa – dit is mos doeltreffende syfers! Die vaar is HART 08-0082 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) wat die topverkoper op die 2012 veiling was. Hy teel uitstekend by EMOK Bonsmaras en sy seuns en nageslag is orals in Namibië.

HART 14-0272 is ‘n kalfgemak bul en kan met vertroue op verse en koeie gebruik word. Hy is ‘n vroegryp, veilige bul met alle teelwaarde indekse wat naby die rasgemiddeld is. Dit is die tipiese bestuursgemak bulle waarna ons so gereeld verwys – jy kan hom in enige produksiestelsel gebruik. Hy het genoegsame bespiering, goeie breedte en kapsiteit met mooi diepte deur die voorlyf asook ‘n baie goeie sprong van rib. Sy toplyn is sterk en die kruishelling en agterkwart is goed. Daar is baie vleis aan die bul.

Sy aanpasbaarheidseienskappe is treffend – blink, gladde vel en haar, goeie skofontwikkeling, pragtige pigment met sterk bene en kloue. Sy Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 101 en sy Kleiber (veldvoeromset) van 102 wys dat hy bogemiddeld presteer op die veld.

Sy sekondêre manlikheidseienskappe is ook baie goed ontwikkel – sterk kop met dik oogbanke, mooi verdonkering en ‘n goedgevormde skrotum wat baie mooi hang. HART 14-0272 lyk baie soos sy vaar wat bekend is vir die uitstekende, vroeg vrugbare en top bouvorm verse wat hy teel. My aanbeveling is dat jy HART 14-0272 wel in enige produksiestelsel sinvol kan gebruik maar, hy behoort die beste te presteer deur hoë kwaliteit vervangingsverse te teel. Ons weet dat die jare wat elke boer sy eie vervangingsverse geteel het, speenkalwers verkoop het en nog osse laat uitgroei het, verby is. Die slim boer koop sy vervangingsverse by ‘n medeboer wat daarin spesialiseer. Dit is die segment van die vleisbeesindustrie wat die vinnigste groei. Kyk mooi na HART 14-0272 as jy die groeiende vervangingsvers mark wil betree.

 Terug na Bo

LOT 12: HART 13-0354

Kies Afrikaans
LOT 12: HART 13-0354

VIDEO  /  SIRE

We should not forget the LEGENDS of the beef industry. Hartebeestloop auction would not be the same if there were not an AG 98-0338 (click on the sire link above to view his photo) son or at least a few grandsons. HART 13-0354 is his last direct son on Hartebeestloop. Of course we have drawn off semen from AG 98-0338 and will be using it in the future. HART 13-0354’s dam is BHE 03-0070 from the Fortress Bonsmara stud. She is an excellent cow with AFC 29 months, ICP 420 days/8 calves and average wean index of 102/8 calves. She has enough milk and weaned 8 calves at an average of 265 kg. I need not say more about the sire AG 98-0338 – he and his progeny speak for themselves.

HART 13-0354 is a medium frame, solidly muscled bull that I would use only on cows. He displays excellent length and is 21% longer than tall. Despite the length he has a strong topline, good breadth, nice depth through the forequarter and sufficient capacity. AG 98-0338 bred at times a little “dry” but HART 13-0354 displays sufficient early fat deposition with the value of 98. He has outstanding pre-wean growth ability (131) (he weighs 298 kg at weaning) and post-wean growth ability (128) (he is the number one growth bull in his performance group) and good ADG (103). Despite the good growth figures he is at mature weight 108 and shoulder height only 95. Therefore a medium frame bull with all the advantages of good growth.

AG 98-0338 was known for his outstanding adaptability traits and HART 13-0354 is no different. From his good hump development to his long tail he is an example of a well-adapted animal. His Hartebeestloop Veld Performance Index is 115, he retains his condition and has very good growth ability on the veld.

For the potential buyer the selection values are of great importance because they combine a lot of genetic and economic breeding value indexes into one value. His growth value is 128 and his production value 119 – it is difficult to find better growth and production values.

There is the saying “Can you have too much AG 98-0338 genetic material in your herd?” Yes, quite possibly. “Can you afford to have no AG 98-0338 genetic material?” No, definitely not.

This exceptional son of his deserves very special attention and mention.

 Back to Top

LOT 12: HART 13-0354
View English
LOT 12: HART 13-0354


VIDEO  /  STOETVAAR

Dit sal nie reg wees as ons die LEGENDES in die vleisbeesindustrie vergeet nie. Hartbeestloop veiling sal ook nie dieselfde wees as daar nie ‘n AG 98-0338 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) seun of ten minste ‘n paar kleinseuns is nie. HART 13-0354 is die laaste direkte seun van hom op Hartebeestloop. Ons het natuurlik semen van AG 98-0338 getap en sal dit in die toekoms gebruik. HART 13-0354 se moer is BHE 03-0070 uit die Fortress Bonsmara stoet. Sy is ‘n uitstaande koei met OEK 29 mnde, TKP 420 dae/8 kalwers en gemiddelde speenindeks van 102/8 kalwers. Sy het baie melk en speen 8 kalwers teen ‘n gemiddeld van 265 kg. Ek gaan nie uitbrei oor die vaar AG 98-0338 nie – hy en sy nageslag praat vir homself.

HART 13-0354 is ‘n mediumraam, sterk bespierde bul wat ek net op koeie sal gebruik. Hy wys uitstekende lengte en is 21% langer as wat hy hoog is. Nieteenstaande die lengte, het hy ‘n sterk toplyn, goeie breedte, mooi diepte deur die voorlyf en genoegsame kapasiteit. AG 98-0338 het soms bietjie “droog” geteel maar HART 13-0354 wys genoegsame vroeë vetneerlegging met waarde van (98). Hy het uitstekende voorspeense groeivermoë (131) (hy weeg 298 kg op speen) en naspeense groeivermoë (128) (hy is die nommer 1 groeier in sy prestasie groep) en goeie GDT (103). Nieteenstaande die goeie groeisyfers is hy op Volwasse Gewig (108) en skouerhoogte slegs (95). Dus ‘n mediumraam bul met alle voordele van goeie groei.

AG 98-0338 was bekend vir sy uitstekende aanpasbaarheidseienskappe en HART 13-0354 is nie anders nie. Van sy goeie skofontwikkeling tot sy lang stert is hy ‘n voorbeeld van ‘n goed aangepaste dier. Sy Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks is 115, hy handhaaf sy kondisie en het baie goeie groeivermoë op die veld.

Vir die voornemende koper is die Seleksie Waardes van groot belang aangesien dit ‘n klomp genetiese en ekonomiese teelwaarde indekse in een waarde saam vat. Sy Groeiwaarde is 128 en sy Produksie Waarde 119 – beter groei en produksie sal jy moeilik kry.

Daar is die gesegde “Kan jy tè veel AG 98-0338 genetika in jou kudde hê? Ja, heel moontlik. “Kan jy bekostig om geen AG 98-0338 genetika in jou te hê? Nee, heel moontlik nie.

Kyk baie mooi na hierdie uitsonderlike seun van hom.

 Terug na Bo

LOT 13: HART 13-0212

Kies Afrikaans
LOT 13: HART 13-0212

VIDEO  /  SIRE

This bull is immediately going to attract your attention at the auction. HART 13-0212 is bred from AG 01-0152 (click on the sire link above to view his photo) and HART 10-0198. She was sold to Jungfrau Bonsmaras but because of the terrible drought in the west she was moved to rented pasture in the south. The drought had a tremendous effect on the production and reproduction figures of the national herds – but despite this the Bonsmara still came out top. Her AFC is 22 months, ICP 403 days for 4 calves with RI of 118. She weaned her 3 calves at 50.8% of her own mass – very good figures if you take the circumstances into account.

HART 13-0212 is a well muscled, medium frame bull that can easily be used on heifers and cows. He displays very good conformation, good capacity, breadth, length, depth through the forequarter and strong topline. The outer and inner thighs are loaded with meat and so are the loins and slope of rump. His carcass characteristics are very good – that is exactly what a beefer should look like! He displays outstanding length and is 23% longer than tall.

His breeding value indexes are good – light at birth (115), sufficient milk (95), good pre-wean (99) and post-wean growth ability (104), ADG (111) and feed conversion ratio (109). His Hartebeestloop Veld Performance Index is 103 and his Kleiber (veld feed conversion ratio) is 110. This is an adapted and hardy beefer that converts grass into meat and weight extremely well. It is cattle like these that in the long run produce successfully under extensive conditions. His selection values are a reflection of his looks – growth value (118) and production value (119).

He is very masculine with a strong head, nice darkening and good scrotal circumference breeding value index of 116. The scrotum is perfectly formed and hangs very well.

HART 13-0212 is one of the favourite bulls on auction. Stud breeders disregard him at their peril!

 Back to Top

LOT 13: HART 13-0212
View English
LOT 13: HART 13-0212


VIDEO  /  STOETVAAR

Hy gaan dadelik jou aandag trek op die veiling. HART 13-0212 is geteel uit AG 01-0152 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) en HART 10-0198. Sy is verkoop aan Jungfrau Bonsmaras maar weens die verskriklike droogte in die weste is sy verskuif na huurveld in die suide. Die droogte het ‘n geweldige uitwerking gehad op die produksie en reproduksiesyfers van die nasionale kudde – maar die Bonsmara het kop omhoog anderkant uitgekom. Haar OEK is 22 mnde, TKP 403 dae oor 4 kalwers met RI van 118. Sy speen haar 3 kalwers teen 50.8% van haar eie massa – baie goeie syfers as jy kyk na haar omstandighede.

HART 13-0212 is ‘n goed bespierde, mediumraam bul wat gemaklik op verse en koeie gebruik kan word. Hy wys baie goeie bouvorm, goeie kapasiteit, breedte, lengte, diepte deur die voorlyf en sterk toplyn. Die buite en binne dye is vol vleis en so ook die lendes en kruishelling. Sy vleiseienskappe is baie goed – dit is soos ‘n vleisbees moet lyk! Hy vertoon uitstekende lengte en is 23% langer as wat hy hoog is.

Sy teelwaarde indekse is goed – lig op geboorte (115), genoeg melk (95), goeie voorspeense (99) en naspeense groeivermoë (104), GDT (111) en voeromsetverhouding (109). Sy Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks is 103 en sy Kleiber (veldvoeromset verhouding is) 110. Dit wys ‘n aangepaste en geharde bees wat uitstekend gras in vleis en gewig om sit. Dit is diè beeste wat oor die langtermyn suksesvol produseer onder ekstensiewe toestande. Sy Seleksie Waardes is soos hy lyk – Groeiwaarde (118) en Produksie Waarde (119).

Hy is baie manlik met ‘n sterk kop, mooi verdonkering en goeie skrotumomtrek teelwaarde indeks van 116. Skrotum is perfek gevorm en hang baie goed.

HART 13-0212 is een van die gunsteling bulle op die veiling. Stoettelers moet mooi na hom kyk.

 Terug na Bo

LOT 14: ERH 14-0061

Kies Afrikaans
LOT 14: ERH 14-0061

VIDEO  /  SIRE

Bull from guest seller: ERASMUS Bonsmaras

A well-muscled medium frame bull bred from HART 09-0326 (click on the sire link above to view his photo) and ERH 10-0077. She goes all the way back to EMOK Bonsmaras’s HART 06-0074 whose progeny can be found all over Namibia. ERH 10-0077 is a top cow with AFC 30 months, ICP 404 days/3 calves and average wean index of 102/3 calves. She weaned at 51.7% of her body mass. What more can you ask for?

ERH 14-0061 is a calving-ease bull that can be used on cows and heifers. His conformation is outstanding, very good capacity, breadth, length, strong topline and good depth through the forequarter. He is loaded with meat all over – loins, slope of rump, thighs and hindquarter are very well filled. His breeding value indexes are all on - or close - to breed average and the bull will do well in any production system. Whether you produce weaner calves, rear oxen or want to breed replacement heifers - ERH 14-0061 is the bull that warrants serious consideration.

ERH 14-0061 displays excellent adaptability traits – splendid coat and shiny hair, nice hump development, long tail, clean underline with strong legs and claws. His Hartebeestloop Veld Performance Index of 119 is also in the top of the group. If you are looking for a well-adapted and hardy bull that retains condition and constitution - and in addition grows very well on the veld - ERH 14-0061 must be at the top of your list.

He is a very masculine bull with a strong head and superior attitude. Head always held high and alert eyes! He also has a well-formed scrotum that hangs very nicely with a scrotal breeding value index of 113.

Also check the bull’s good selection values – growth value (109) and production value (104). If all economically important breeding value indexes are combined then he is a bull with high genetic and economic merit.

ERH 14-0061 is bred by an outstanding stud breeder. Edward Hansen’s cattle are renowned throughout Namibia and are doing well everywhere. You can’t go wrong with this bull and his breeding.

 Back to Top

LOT 14: ERH 14-0061
View English
LOT 14: ERH 14-0061


VIDEO  /  STOETVAAR

Bul vanaf gasverkoper: ERASMUS Bonsmaras

‘n Goed bespierde mediumraam bul wat geteel is uit HART 09-0326 en ERH 10-0077. Sy gaan al die pad terug na EMOK Bonsmaras se HART 06-0074 wat se nageslag regoor Namibië is. ERH 10-0077 is ‘n top koei met OEK 30 mnde, TKP 404 dae/3 kalwers en gemiddelde speenindeks van 102/3 kalwers. Sy speen teen 51.7% van haar liggaamsmassa. Wat wil ons nou meer?

ERH 14-0061 is ‘n kalfgemak bul wat op koeie en verse gebruik kan word. Sy bouvorm is uitstekend, baie goeie kapasiteit, breedte, lengte, sterk toplyn en goeie diepte deur die voorlyf. Hy dra baie vleis en is orals – lende, kruishelling, dye en agterkwart in geheel- baie goed gevul met vleis. Sy teelwaarde indekse is almal op of naby rasgemiddeld en die bul kan regtig in enige produksiestelsel aangewend word. Of jy speenkalwers produseer, osse grootmaak of vervangingsverse wil teel – ERH 14-0061 is die bul om sterk te oorweeg.

ERH 14-0061 wys uitstaande aanpasbaarheidseienskappe – pragtige vel en blink haar, mooi skofontwikkeling, lang stert, skoon onderlyn met sterk bene en kloue. Sy Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 119 is ook in die top van die groep. As jy kyk na ‘n goed aangepaste en ‘n geharde bul wat kondisie en konstitusie op die veld behou, en boonop nog baie goed groei op die veld, moet ERH 14-0061 op jou lysie wees.

Hy is ‘n baie manlike bul met ‘n sterk kop en baie fiere houding. Kop op en wakker oë! Hy het ook ‘n goedgevormde skrotum wat baie mooi hang met ‘n groot teelwaarde indeks van 113.

Kyk ook na die bul se goeie Seleksie Waardes- Groeiwaarde (109) en Produksie Waarde (104). As alle ekonomiese belangrike teelwaarde indekse saamgegooi word, is hy ‘n bul met hoë genetiese en ekonomiese meriete.

ERH 14-0061 is geteel deur ‘n uitstekende stoetteler. Edward Hansen se beeste is orals bekend en hulle doen orals goed. Jy kan nie verkeerd gaan met die bul en sy teling nie.

 Terug na Bo

LOT 15: HART 13-0234

Kies Afrikaans
LOT 15: HART 13-0234

VIDEO  /  SIRE

HART 13-0234’s sire is HART 09-0014 that was bred from the Frikkie Kruger bulls: WAT 04-0339 and WAT 02-0054. We used HART 09-0014 almost exclusively to mate with first-time heifers. The dam is AEJ 06-0123 from the NOSA bloodline and she is doing exceptionally well in the hot, dry Kalahari. AFC 23 months, ICP 358 days/9 calves, RI 120 and average wean index is 100/9 calves. With these type of cows you can farm successfully.

HART 13-0234 is a medium frame, early mature type bull that can very easily be used on heifers and cows. He is certainly one of the bulls that gains condition fastest and retains it best. His early fat deposition value is 128. He displays good conformation with sufficient muscling, nice capacity, good depth through the forequarter and strong topline. He is phenotypically effective and structurally correct. His Hartebeestloop Veld Performance Index (109) and Kleiber ratio of 122 show his outstanding adaptability, hardiness and above-average growth ability on the veld. His entire appearance reflects his very good adaptability – from nice hump development, smooth coat and short, shiny hair to his strong legs.

His breeding value indexes show above-average pre-wean (102) and post-wean growth ability (102), very good ADG (116), good feed conversion ratio (106) and a medium frame mature weight of (96). Above-average good growth but not an elephant!

His selection values, which once again reflect genetic and economic merit, are excellent – growth value (126) and production value (117).

HART 13-0234 is a great bull for use in any production system. Calving-ease and easy to manage – on cows and heifers and he will breed good weaner calves and oxen. He brings everything that the Bonsmara is famous for to your herd. Have a good look at his heifers to keep. He will also do very well in any crossbreeding system – especially on the Simbra type cows which are already a 2-breed combination.

 Back to Top

LOT 15: HART 13-0234
View English
LOT 15: HART 13-0234


VIDEO  /  STOETVAAR

Hy is geteel uit HART 09-0014 wat geteel is uit die Frikkie Kruger bulle WAT 04-0339 en WAT 02-0054. Ons het HART 09-0014 omtrent uitsluitlik gebruik om verse oop te maak. Die moer is AEJ 06-0123 uit die NOSA bloedlyne en sy doen uitstekend in die warm Kalahari. OEK 23 mnde, TKP 358 dae/9 kalwers, RI 120 en gemiddelde speenindeks is 100/9 kalwers. Met sulke koeie kan jy mos vorentoe boer.

HART 13-0234 is ‘n mediumraam, vroeër ryp tipe bul wat baie gemaklik op verse en koeie gebruik kan word. Seker een van die bulle wat die gouste in kondisie kom en dit die beste behou. Sy vroeë vetneerleggingswaarde is 128. Hy vertoon goeie bouvorm met genoegsame bespiering, mooi kapasiteit, goeie diepte deur die voorlyf en ‘n sterk toplyn. Hy is fenotipies doeltreffend en struktureel korrek. Sy Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks (109) en Kleiberverhouding van 122 wys sy uitstekende aanpasbaarheid, gehardheid en bogemiddelde groeivermoë op die veld. Sy hele voorkoms spreek van baie goeie aanpasbaarheid – van mooi skofontwikkeling, gladde vel en kort, blink hare tot sy sterk bene.

Sy teelwaarde indekse wys bogemiddelde voorspeense (102) en naspeense groeivermoë (102), baie goeie GDT (116), goeie voeromsetververhouding (106) en ‘n mediumraam Volwasse Gewig van (96). Bogemiddelde goeie groei maar nie ‘n olifant nie!

Sy Seleksie Waardes wat weereens genetiese en ekonomiese meriete weerspieël is uitstekend – Groewaarde (126) en Produksie Waarde (117).

HART 13-0234 is ‘n baie goeie bul om in enige produksiestelsel te gebruik. Kalfgemak en Bestuursgemak – op koeie en verse en hy sal goeie speenkalwers en osse teel. Hy bring alles waarvoor die Bonsmara bekend is na jou kudde en kyk mooi na sy verse om te hou. Hy sal ook baie goed doen in enige kruisteelstelsel – veral op die Simbra-tipe koeie wat alreeds ‘n 2-ras samestelling is.

 Terug na Bo

LOT 16: HART 14-0182

Kies Afrikaans
LOT 16: HART 14-0182

VIDEO  /  SIRE

He is bred from HART 09-0014 from the Frikkie Kruger (Waterpaslaagte Bonsmaras) lines and HART 12-0116. She is an outstanding young cow from the AG 98-0338 line combined with Woestyn Bonsmaras. Overall muscling, appearance and meat comes from the father’s side while the adaptability and hardiness traits come from the motherlines. Her AFC is 25 months, ICP 405 days/3 calves, RI 115 and average wean index of 104/3 calves. She weaned at 63.6% of her own mass and that is 271 kg average for her calves. She is the ideal we strive for.

HART 14-0182 is a slightly later-mature bull but still within the medium frame range. I would recommend that he is first used on cows only. He has very good conformation, depth through the forequarter, very good muscling, capacity and a strong topline. He is packed with meat. His growth ability is excellent – pre-wean (109), post-wean (116), ADG (124) and feed conversion ratio (111). There is a difference between a growing bull and an effectively growing bull - HART 14-0182. His milk value of 109 is far above breed average and he will pass on the good milk value to his female progeny.

HART 14-0182 did extremely well during performance testing on the veld. His Hartebeestloop Veld Performance Index of 108 and his Kleiber (veld feed conversion ratio) of 123 are absolutely outstanding. Remember he competed with a whole lot of other strong bulls on the veld!

He displays very good sex authenticity with strong and robust head and very good scrotal circumference (109). His scrotum is well-formed and hangs symmetrically and correctly.

HART 14-0182 is a bull with very good selection values – growth value (126) and production value (119). He is a top performer and ought to go to a stud herd where his good genetic material is multiplied and made available to the commercial market. He is going to improve and develop very nicely after the auction – remember to have a good look at him in a year’s time!

 Back to Top

LOT 16: HART 14-0182
View English
LOT 16: HART 14-0182


VIDEO  /  STOETVAAR

Hy is geteel uit HART 09-0014 uit die Frikkie Kruger (Waterpaslaagte Bonsmaras) lyne en HART 12-0116. Sy is ‘n uitstekende jong koei uit die AG 98-0338 lyn gekombineerd met Woestyn Bonsmaras. Bespiering, voorkoms en vleis van vaderskant en aanpasbaarheid en gehardheid vanaf die moederlyne. Haar OEK is 25 mnde, TKP 405 dae/3 kalwers, RI 115 en gemiddelde speenindeks van 104/3 kalwers. Sy speen 63.6% van haar eie massa en dit is 271 kg gemiddeld vir haar kalwers. Sy is die ideaal waarna ons strewe.

HART 14-0182 is ‘n effens later ryp tipe bul maar nog steeds binne die mediumraam perke. Ek sal aanbeveel dat hy vir eers net op koeie gebruik word. Hy het baie goeie bouvorm, diepte deur die voorlyf, baie goeie bespiering, kapasiteit en sterk toplyn. Hy dra baie vleis. Sy groeivermoë is uitstekend – voorspeens (109), naspeense (116), GDT (124) en voeromsetverhouding (111). Daar is ‘n verskil tussen ‘n groeier en ‘n doeltreffende groeier – HART 14-0182. Sy melkwaarde van 109 is ver bo die rasgemiddeld en hy sal die goeie melkwaarde oordra na sy vroulike nageslag.

HART 14-0182 het uitstekend gedoen met prestasietoetsing op die veld. Sy Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 108 en sy Kleiber indeks (veldvoeromset verhouding) van 123, is absoluut uitstekend. Onthou hy het kompeteer teen ‘n groot klomp ander sterk bulle op die veld!

Hy wys baie goeie geslagsegtheid met sterk en robuuste kop en baie goeie skrotumomtrek (109). Sy skrotum is goed gevorm en hang simmetries en reg.

HART 14-0182 is ‘n bul met baie goeie Seleksie Waardes – Groeiwaarde (126) en Produksie Waarde (119). Hy is ‘n Top Presteerder en behoort na ‘n stoetkudde te gaan waar sy goeie genetika vermeerder word en aan die kommersiële mark beskikbaar gestel word. Hy gaan nog baie mooier en beter ontwikkel na die veiling – kyk hom oor ‘n jaar van nou!

 Terug na Bo

LOT 17: HART 14-0214

Kies Afrikaans
LOT 17: HART 14-0214

VIDEO  /  SIRE

He is bred from HART 11-0186 and HMB 10-0140. She is a thoroughly adapted cow with AFC 29 months, ICP 402 days/4 calves, with RI of 109 and average wean index of 106/4 calves. She weaned at 57.5% of her own mass. Good reproducer and producer!

HART 14-0214 is a medium frame, early-mature bull with good conformation, sufficient muscling, strong topline, good capacity and nice depth through the forequarter. He also displays very good spring of rib. His slope of rump and loins are loaded with meat. The underline is nice and clean and the navel flap/sheath combination is also very good. He displays great adaptability traits – splendid smooth and shiny coat and hair, strong eyebrows, good hump development and strong legs with good claws. His Hartebeestloop Veld Performance Index of 109 is also very good and he showed good growth on the veld. He retains his condition very well and ought to adapt easily wherever he goes.

He is a typical robust and sex authentic Hartebeestloop bull. Strong head, alert attitude, nice darkening and perfect scrotum position. His scrotal circumference value index of 124 together with an outstanding milk value of 122 will surely stand him in good stead for the breeding of early mature and highly fertile heifers with enough milk to wean heavy calves.

HART 14-0214 has good pre-wean and post-wean growth ability and will perform well in herds where growth is required. His growth value (116) and production value (113) are very good and prove his value for the farmer.

He is a great bull that can really be used in any production system.
If you lack adaptability, hardiness, fertility, milk and growth in your herd, make this bull the focus of your consideration.

 Back to Top

LOT 17: HART 14-0214
View English
LOT 17: HART 14-0214


VIDEO  /  STOETVAAR

Hy is geteel uit HART 11-0186 en HMB 10-0140. Sy is ‘n baie goed aangepaste koei met OEK 29 mnde, TKP 402 dae/4 kalwers, met RI van 109 en gemiddelde speenindeks van 106/4 kalwers. Sy speen teen 57.5% van haar eie massa. Goeie reproduseerder en produseerder!

HART 14-0214 is ‘n mediumraam, vroeër ryp tipe bul met goeie bouvorm, genoegsame bespiering, sterk toplyn, goeie kapasiteit en mooi diepte deur die voorlyf. Hy vertoon ook baie goeie sprong van rib. Sy kruishelling en lende is goed gevul met vleis. Die onderlyn is mooi skoon en die naelvel/skede kombinasie is ook baie goed. Hy vertoon baie goeie aanpasbaarheidseienskappe – pragtige gladde en blink vel en haar, sterk oogbanke, goeie skofontwikkeling en sterk bene met goeie kloue. Sy Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 109 is ook baie goed en hy het sterk groei op die veld gewys. Hy hou sy kondisie baie goed en behoort orals maklik aan te pas.

Hy is ‘n tipiese robuuste en geslagsegte Hartebeestloop bul. Sterk kop, wakker houding, mooi verdonkering en perfekte skrotum posisie. Sy skrotumomtrek teelwaarde indeks van 124 tesame met ‘n uitstaande melkwaarde van 122 kan sekerlik goed gebruik word vir die teel van vroeg geslagsryp en baie vrugbare verse met goeie melk om swaar kalwers te speen.
HART 14-0214 het goeie voorspeense en naspeense groeivermoë en sal goed presteer in kuddes waar groei benodig word. Sy Groeiwaarde (116) en Produksie Waarde (113) is baie goed en wys sy waarde vir die boer.

Hy is ‘n baie goeie bul wat werklik in enige produksiestelsel gebruik kan word.
As jy aanpasbaarheid, gehardheid, vrugbaarheid, melk en groei in jou kudde kort, oorweeg gerus die bul.

 Terug na Bo

LOT 18: HART 14-0204

Kies Afrikaans
LOT 18: HART 14-0204

VIDEO  /  SIRE

A well-defined, strong muscled medium frame bull bred from HART 09-0014 and HART 11-0094. She was a refined cow but was injured when she got a wire into her stomach. We had to put her down.

HART 14-0204 can be used on cows and heifers. He is loaded with meat – displays very good muscling, breadth, capacity and strong topline. His forequarter is strikingly well developed with lots of depth and good muscling at the forearm. He is packed with meat in the loins, slope of rump and hindquarter areas. The inner and outer thighs are filled with meat. He will immediately attract your attention as the perfect example of an ideal beefer. HART 14-0204 displays outstanding constitution and is an extremely hardy bull that ought to adapt and perform easily anywhere.

HART 14-0204’s adaptability traits are very good. There is good hump development; a smooth, shiny coat with short glossy hair, strong legs and a nice, clean underline. He did well during the Hartebeestloop Veld Performance test with an index of 123. That is a reliable indication that he handles veld conditions very well, moves easily in the sand and obtains good growth figures on the veld. The adaptability and performance on the veld with minimum input are ever more important economic traits to which we have to give increasing attention to in the herd. Low-input-costs animals are part of the solution to the cost squeeze to which the farming community refers to so often. But then you have to obtain low-input-costs animals and farm with them.

He is a hardy and robust bull that is decidedly masculine. His head is strong, eyebrows are well developed and his scrotum is well-formed and hangs symmetrically. Scrotal circumference breeding value index is 105.

His breeding value indexes are all at breed average and I can recommend him for any herd and any production system. He displays high stud potential and it would be to the benefit of stud breeders to pay special attention to him.

The Bonsmara can gain from the strong traits of HART 14-0204.

 Back to Top

LOT 18: HART 14-0204
View English
LOT 18: HART 14-0204


VIDEO  /  STOETVAAR

Sterk bespierde mediumraam bul geteel uit HART 09-0014 en HART 11-0094. Sy was ‘n mooi koei wat ongelukkig ‘n draad in die pens gekry het. Ons moes haar uit sit.

HART 14-0204 kan op verse en koeie gebruik word. Hy is vol vleis – wys baie goeie bespiering, breedte, kapasiteit en sterk toplyn. Sy voorkwart is opvallend goed ontwikkel met baie diepte en goeie bespiering by die voorarm. Hy is vol vleis by die lendes, kruishelling en agterkwart. Die binne en buite dye is goed gevul met vleis.
Hy sal jou dadelik opval as ‘n mooi prentjie van ‘n ideale vleisbees. HART 14-0204 wys uitstekende konstitusie en is ‘n klipharde bul wat orals maklik behoort aan te pas en te presteer.

HART 14-0204 se aanpasbaarheidseienskappe is baie goed. Daar is goeie skofontwikkeling, gladde, blink vel met kort glansende hare, sterk bene ‘n mooi skoon onderlyn. Hy doen goed tydens die Hartebeestloop VeldPrestasie toets met ‘n indeks van 123. Dit is ‘n goeie aanduiding dat hy veldtoestande baie goed hanteer, maklik beweeg in die sand en goeie groeisyfers behaal op die veld. Die aanpasbaarheid en prestasie op die veld met minimale insette is ‘n al hoe meer belangrike ekonomiese eienskap waaraan ons meer-en-meer aandag gee in die kudde. Lae insetkoste diere is deel van die oplossing van die koste-knyptang waarna die boere gemeenskap so maklik verwys. Maar dan moet jy lae insetkoste diere bekom en daarmee boer.

Hy is ‘n harde en robuuste bul wat baie manlik is. Sy kop is sterk, oogbanke is goed ontwikkel en sy skrotum is goed gevorm en hang simmetries. Skrotumomtrek teelwaarde indeks is 105.

Sy teelwaarde indekse is almal by rasgemiddeld en ek kan hom aanbeveel na enige kudde en in enige produksiestelsel. Hy wys hoë stoetpotensiaal en stoettelers moet baie goed na hom kyk.
Die Bonsmara kan goed doen met die eienskappe wat HART 14-0204 sterk in is.

 Terug na Bo

LOT 19: ERH 14-0063

Kies Afrikaans
LOT 19: ERH 14-0063

VIDEO  /  SIRE

Bull from guest seller: ERASMUS Bonsmaras

A calving-ease, medium frame bull bred by Edward Hansen of EMOK Bonsmaras. He can be used with confidence on cows and heifers. He is bred from HART 06-0074 and ERH 09-0013 – she is a top performer with AFC 27 months, ICP of 381 days/5 calves and RI of 114.

ERH 14-0063 can be used in any production system. There is sufficient pre-wean and post-wean growth ability to breed both good weaner calves and oxen. He is a mountain of meat and ought to pass on his good meat traits to his progeny. He displays the desired combination of early fat deposition (109) and good muscling (105) – early in condition on the veld and sufficient meat and weight for high production potential. The future seems to be to farm with low-input-costs animals that are also able to deliver above average returns.

ERH 14-0063 has good conformation, nice muscling with good length, breadth, depth capacity and strong topline. He is a picture-perfect reflection of a bull in good balance. He is phenotypically effective and structurally correct. His adaptability is very good – good hump, fine coat and hair, long tail, clean underline, strong legs and nice claws. Note also the thick skin folds in the neck section.

His breeding value indexes are all on or close to breed average. He is a safe bull and will not introduce any defects into your herd. Cows or heifers, weaner calves or oxen, pure Bonsmara replacement heifers or any crossbreeding system – don’t overlook ERH 14-0063!

 Back to Top

LOT 19: ERH 14-0063
View English
LOT 19: ERH 14-0063


VIDEO  /  STOETVAAR

Bul vanaf gasverkoper: ERASMUS Bonsmaras

‘n Kalfgemak mediumraam bul geteel deur Edward Hansen van EMOK Bonsmaras. Hy kan met gemak op koeie en verse gebruik word. Hy is geteel uit HART 06-0074 en ERH 09-0013 – sy is ‘n top presteerder met OEK 27 mnde, TKP van 381 dae/5 kalwers en RI van 114.

ERH 14-0063 kan in enige produksiestelsel gebruik word. Daar is genoegsame voorspeense en naspeense groeivermoë om beide goeie speenkalwers en osse te produseer. Hy dra baie vleis en behoort ook sy goeie vleiseienskappe na die nageslag oor te dra. Hy vertoon die gewenste kombinasie van vroeë vetneerlegging (109) en goeie bespiering (105) – vroeg in kondisie op die veld en genoeg vleis en gewig vir hoë produksie potensiaal. Die toekoms blyk te wees om te boer met lae insetkoste diere wat ook in staat is om bogemiddelde opbrengste te lewer.

ERH 14-0063 het goeie bouvorm, mooi bespiering met goeie lengte, breedte, diepte kapasiteit en sterk toplyn. Hy maak ‘n mooi prentjie van ‘n bul mooi in balans. Hy is fenotipies doeltreffend en struktureel korrek. Sy aanpasbaarheid is baie goed – goeie skof, mooi vel en haar, lang stert, skoon onderlyn, sterk bene en mooi kloue. Kyk ook die dik velvoue in die nekgedeelte.

Sy teelwaarde indekse is almal op of naby die rasgemiddeld. Hy is ‘n veilige bul om te gebruik en sal geen foute in jou kudde bring. Koeie of verse, speenkalwers of osse, suiwer Bonsmara vervangingsverse of enige kruisteelstelsel – oorweeg gerus ERH 14-0063.

 Terug na Bo

LOT 20: HMB 14-0025

Kies Afrikaans
LOT 20: HMB 14-0025

VIDEO  /  SIRE

Bull by guest seller: Hochfeldstreek Bonsmaras

Unfortunately no English description available.

 Back to Top

LOT 20: HMB 14-0025
View English
LOT 20: HMB 14-0025


VIDEO  /  STOETVAAR

Bul vanaf gasverkoper: Hochfeldstreek Bonsmaras

HMB 14-0025 is geteel uit HMB 10-143 aan vaderskant, wat uit NOSA Bonsmaras geteel is. Hierdie kuddevaar het baie mooi mediumraam diere met besondere aanpasbaarheidseienskappe geteel.

Van moederskant, HMB 06-67 kry hierdie bul sy goeie haarkleed en lengte. HMB 06-67 het met 34 maande vir die eerste keer gekalf, en het ‘n TKP van 404 dae onder ekstensiewe toestande, vir 7 kalwers. Sy het al haar kalwers gespeen met ‘n gemiddelde speenindeks van 107. Haar reproduksie indeks is 104, en is sy dan ook deur SAStamboek as Silwer Elite koei aangewys.

Goeie verdonkering op die nek, goeie balans, testis, skede, toplyn, bene, kloue, vel en haar, is van die eienskappe wat eerste opval as ‘n mens die bul sien.

HMB 14-0025 is ‘n baie sterk “all-rounder” tipe bul met besonder goeie aanpasbaarheidseienskappe.

 Terug na Bo

LOT 21: DKT 14-0043

Kies Afrikaans
LOT 21: DKT 14-0043

VIDEO  /  SIRE

Bull by guest seller: Gocharus Bonsmaras

Unfortunately no English description available

 Back to Top

LOT 21: DKT 14-0043
View English
LOT 21: DKT 14-0043


VIDEO  /  STOETVAAR

Bul deur gasverkoper: Gocharus Bonsmaras

DKT 14-35 is ‘n kleinseun van die bekende AG 98-338.

Sy ma is IH 04 -79 wat ons op wyle Ingo Halberstadt se laaste veiling bekom het. Aanvanklik sukkel sy om in die Kalahari aan te pas en lyk haar TKP nie baie goed nie maar sy het later goed aangepas en top kalwers geteel.

DKT 14-35 is ‘n medium raam met uitstekende balans tussen bespiering en vet neerlegging.
Hier is ‘n goed aangepaste “all rounder, easy fleshing” bul wat in enige kudde, kommersieël sowel as stoet, ‘n positiewe bydrae sal maak.

 Terug na Bo

LOT 22: HART 14-0101

Kies Afrikaans
LOT 22: HART 14-0101

VIDEO  /  SIRE

A strong son of AG 03-0359 (click on the sire link above tov view his photo) and HART 10-0324.

She is a well reproducing cow in the herd with AFC 24 months, ICP 453 days/4 calves and RI 109. In the drought of 2015 she moved on one breeding season. She weaned her calves at 48% of her own mass. A very good and effective cow.

HART 14-0101 is a medium frame, calving-ease and easy-to-manage bull that can be used on cows and heifers and with success in any production system. He is low on birth direct (103), with good milk (107) and sufficient pre-wean (90) and post-wean growth ability (96), good ADG (104) and feed conversion ratio (105). If you add up all the relevant breeding value indexes HART 14-0101 ends up with a selection growth value of 106 and production value of 102. That is above average for the breed and exactly what the farmer needs to promote growth and production in his herd. His high milk and scrotal circumference breeding value indexes of 107 and 111 - together with his very good conformation - make him a great proposition for breeding early mature replacement heifers with more than enough milk for the calves.

HART 14-0101 displays outstanding adaptability and above average growth and performance on the veld. His Hartebeestloop Veld Performance Index is 101 and his Kleiber (veld feed conversion ration) is 110. For the farmers who farm extensively and mostly only on natural pasture, he is the ideal bull. Add to that the fact that he has a low maintenance costs breeding value index of 113. What is the significance of the above? – Low-input-costs bull with above average adaptability and growth on the veld. He is more of an early mature type bull with good muscling – visually and with RTU (eye-muscle surface 107), early fat deposition (155), good capacity and breadth, strong topline and very nice depth through the forequarter. Bonsmara Namibia’s motto for 2017 is: “Back to Basics” – and that is precisely what you get with HART 14-0101. Adapted, hardy, performs on the veld, early mature and breeding value indexes that suit the breed. Serious commercial farmers cannot afford to overlook him.

 Back to Top

LOT 22: HART 14-0101
View English
LOT 22: HART 14-0101


VIDEO  /  STOETVAAR

‘n Sterk seun van AG 03-0359 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) en HART 10-0324.

Sy is ‘n goeie reproduserende koei in die kudde met OEK 24 mnde, TKP 453 dae/4 kalwers en RI 109. Sy het in die droogte van 2015 een teelseisoen aangeskuif. Sy speen haar kalwers teen 48% van haar eie massa. Baie goeie en doeltreffende koei.

HART 14-0101 is ‘n mediumraam Kalfgemak en Bestuursgemak bul wat op koeie en verse en enige produksiestelsel suksesvol gebruik kan word. Hy is laag op geboortedirek (103), met goeie melk (107) en genoegame voorspeense (90) en naspeense groeivermoë (96), goeie GDT (104) en voeromsetverhouding (105). As jy alle relevante teelwaarde indekse bymekaar reken, eindig HART 14-0101 met ‘n Seleksie Groeiwaarde van (106) en Produksie Waarde van (102). Dit is bogemiddeld vir die ras en dit is wat die boer nodig het om Groei en Produksie te bevorder in sy kudde. Sy hoë melk en skrotumomtrek teelwaarde indekse van (107) en (111) tesame met sy baie goeie bouvorm, maak hom ‘n goeie proposisie om vroeg vrugbare vervangingsverse met oorgenoeg melk vir die kalwers, te teel.

HART 14-0101 vertoon uitstekende aanpasbaarheid en bogemiddelde groei en prestasie op die veld. Sy Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks is 101 en sy Kleiber (veldvoeromsetverhouding) is 110. Vir die boere wat ekstensief en meestal net op natuurlike weiding boer, is hy die ideale bul. Tel daarby nog die feit dat hy ‘n lae Onderhoudskoste teelwaarde indeks van 113 het.
Wat beteken bogenoemde? - lae insetkoste bul wat bogemiddeld goed op die veld aanpas en uitgroei.

Hy is ‘n meer vroegryp tipe bul met goeie bespiering – visueel en met RTU (oogspieroppervlakte 107), vroeë vetneerlegging (155), goeie kapasiteit en breedte, sterk toplyn en baie mooi diepte deur die voorlyf. Bonsmara Namibië se leuse vir 2017 is “Back to Basics” – en dit is presies wat jy kry met HART 14-0101.
Aangepas, gehard, presteer op die veld, vroeg geslagsryp en teelwaarde indekse wat mooi by die ras pas. Ernstige kommersiële boere moet mooi na hom kyk.

 Terug na Bo

LOT 23: HART 13-0324

Kies Afrikaans
LOT 23: HART 13-0324

VIDEO  /  SIRE

He is bred from ADV 06-0198 (click on the sire link above to view his photo) from the Stormfontein Bonsmara herd and VBB 08-0329. She is doing extremely well with AFC 23 months, ICP 355 days/7 calves, RI 122 and average wean index of 104/6 calves. Okombonde Bonsmara stud purchased a top son of hers HART 12-0319. VBB 08-0329 is a highly reproducing cow and the success of the farming industry is built on these quality cows with this type of reproduction figures.

HART 13-0324 is a larger frame type bull that must be used only on cows. He is weaned nicely heavy at 291 kg and his birth weight and wean weight reflect the excellent ADG (105), pre-wean (115) and post-wean growth ability (113) of the bull. Farmers must take note that this bull is higher on shoulder height and mature weight than the breed average and he must therefore also be used in accordance with his strong points. He is an outstanding growth bull, with high daily weight gain and very good muscling. He will do very well in any production system where good growth is the priority, such as with weaner calves or oxen.

Despite his frame type he did very well during the veld test with a Hartebeestloop Veld Performance Index of 101 and a veld feed conversion ratio of 103. There are also larger frame animals that are doing very well on the veld – such as HART 13-0324.

He displays very good conformation, strong muscling, nice breadth and depth and also good capacity. A typically well-filled bull loaded with meat everywhere. Don’t forget to take note of his good length and strong topline.

HART 13-0324 also displays very good adaptability with nice hump development, smooth and shiny coat and hair, strong legs and clean underline.

His selection values show his growth and production ability – growth value (116) and production value (110).
He is an outstanding bull if he is used correctly. The use of his good traits in a crossbreeding system is well worth considering.

 Back to Top

LOT 23: HART 13-0324
View English
LOT 23: HART 13-0324


VIDEO  /  STOETVAAR

Hy is geteel uit ADV 06-0198 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) vanuit die Stormfontein Bonsmara kudde en VBB 08-0329. Sy doen uitstekend met OEK 23 mnde, TKP 355 dae/7 kalwers, RI 122 en gemiddelde speenindeks van 104/6 kalwers. Okombonde Bonsmara stoet koop ‘n top seun van haar HART 12-0319. VBB 08-0329 is ‘n hoog reproduserende koei en die sukses van boerdery is gebou op hierdie kwaliteit koeie met hierdie tipe reproduksiesyfers.

HART 13-0324 is ‘n groter raamtipe bul wat net op koeie gebruik moet word. Hy speen lekker swaar op 291 kg en sy geboortegewig en speengewig reflekteer dan ook die uitstekende GDT (105), voorspeense (115) en naspeense groeivermoë (113) van die bul. Boere moet let dat hierdie bul hoër op Skouerhoogte en Volwasse gewig is as die rasgemiddeld en hy moet dan ook volgens sy sterkpunte aangewend word. Hy is ‘n uitstekende groeier, met hoë daaglikse gewigstoename en baie goeie bespiering. Hy sal baie goed doen in enige produksiestelsel waar goeie groei die prioriteit is, soos met speenkalwers of osse.

Nieteenstaande sy raamtipe, doen hy baie goed tydens die veldtoets met ‘n Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 101 en ‘n veldvoeromsetverhouding van 103. Daar is ook goeie groter raam diere wat baie goed doen op die veld – soos HART 13-0324.

Hy vertoon baie goeie bouvorm, sterk bespiering, mooi breedte en diepte en ook goeie kapasiteit. ‘n Tipiese vol-vleis bul wat orals goed gevul is met vleis. Kyk gerus ook na sy goeie lengte en sterk toplyn.

HART 13-0324 wys ook baie goeie aanpasbaarheid met mooi skofontwikkeling, gladde en blink vel en haar, sterk bene en skoon onderlyn.

Sy Seleksie Waardes wys sy groei en produksievermoë – Groeiwaarde (116) en Produksie waarde (110).

Hy is ‘n uitstekende bul indien hy reg aangewend word. Kyk gerus ook om sy goeie eienskappe in ‘n kruisteelstelsel te gebruik.

 Terug na Bo

LOT 24: HART 14-0269

Kies Afrikaans
LOT 24: HART 14-0269

VIDEO  /  SIRE

He is a well-muscled son of HART 11-0216 (click on the sire link above to view his photo) and HMB 10-0002. Harry Erasmus of Erasmus Bonsmaras purchased the cow and calf and HART 14-0269 underwent his performance testing on Hartebeestloop.

HART 14-0269 is a well-muscled bull with good capacity, length, good breadth and depth through the forequarter. His topline is strong and the eye muscles extend well into the hump. He is loaded with meat – have a good look how well-filled the loins, slope of rump and inner and outer thighs are. There is width across the hocks with a long hindquarter muscle stretching far down. We want this extra width across the hocks with strong legs for muscle attachment – extra meat and weight.

He displays excellent adaptability traits – good hump development, smooth coat, shiny and short hair, long tail and strong legs with clean underline. You are going to notice the very good balance and mobility of the bull when we take him through the ring. His Hartebeestloop Veld Performance Index is 109, which supports his performances on the veld very well.

His breeding value indexes are very good throughout – good pre-wean growth (118), milk value (109), post-wean growth ability (138) and ADG (109). His scrotal circumference value index is 119 and together with his good milk value of 109 he ought to breed early mature, highly fertile heifers with enough milk for their calves.

His selection values reflect his appearance and genetic and economic merit – growth value (128) and production value (125).

HART 14-0269 is a safe bull that ought to do very well in any production system. There is more than enough growth, milk, adaptability, hardiness and performance for any production system. He also displays good breeding potential and stud breeders should pay him special attention. He ought to breed the way he looks and performs!

 Back to Top

LOT 24: HART 14-0269
View English
LOT 24: HART 14-0269


VIDEO  /  STOETVAAR

Hierdie is ‘n goed bespierde seun van HART 11-0216 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) en HMB 10-0002. Harry Eramus van ERASMUS Bonsmaras het die koei en kalf aangekoop en HART 14-0269 het sy prestasietoetsing op Hartebeestloop deurgeloop.

HART 14-0269 is ‘n goed bespierde bul met mooi kapasiteit, lengte, goeie breedte en diepte deur die voorlyf. Sy toplyn is sterk en die oogspiere gaan baie mooi deur tot in die skof. Hy dra baie vleis – kyk gerus hoe goed die lendes, kruishelling en binne en buite dye gevul is. Daar is breedte oor die hakke met ‘n lang boudspier wat laag aanheg. Ons soek daardie bietjie ekstra breedte oor die hakke met sterk bene vir spieraanhegting – ekstra vleis en gewig.

Hy wys uitstekende aanpasbaarheidseienskappe – goeie skofontwikkeling, gladde vel, blink en kort hare, lang stert en sterk bene met skoon onderlyn. Jy sal die baie goeie balans en beweeglikheid van die bul sien as ons hom deur die ring vat. Sy Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks is 109 wat sy prestasies op die veld mooi ondersteun.

Sy teelwaarde indekse is regoor baie goed – goeie voorspeense groei (118), melkwaarde (109), naspeense groeivermoë (138) en GDT (109). Sy skrotumomtrek teelwaarde indeks is (119) en tesame met sy goeie melkwaarde van 109 behoort hy vroeg ryp, hoogs vrugbare verse te teel met baie goeie melk vir hulle kalwers.

Sy Seleksie Waardes reflekteer sy voorkoms en genetiese en ekonomiese meriete – Groeiwaarde (128) en Produksie Waarde (125).

HART 14-0269 is ‘n veilige bul wat in enige produksiestelsel baie goed behoort te doen. Daar is oorgenoeg groei, melk, aanpasbaarheid, gehardheid en prestasie vir enige produksiestelsel.
Hy wys ook goeie stoetpotensiaal en stoettelers kan goed na hom kyk. Hy behoort te teel soos hy lyk en presteer!

 Terug na Bo

LOT 25: HART 14-0128

Kies Afrikaans
LOT 25: HART 14-0128

VIDEO  /  SIRE

A well-muscled, medium frame, calving-ease bull that can be used on heifers and cows. He comes from a family of calving-ease bulls and although he is broad and muscular, this will not have any effect on calving ease.

He is bred from HART 09-0073 (click on the sire link above to view his photo) that is currently at Hochfeldstreek Bonsmaras of Streicher and Hella Coetzee. The dam is HART 12-0132 and this is her first calf at 24 months. She is a very good mother with an average wean index of 105 for 3 calves and she weaned the 3 calves at 59.2% of her own body mass. That is 264 kg on average. An extremely effective cow and that is a heavy average wean mass for the hot and dry Kalahari.

HART 14-0128 displays good breadth, strong muscling, strong topline, good capacity with nice depth through the forequarter. His eye-muscle breeding value index of 120 also reflects his great muscling and the eye-muscles stretch nicely down into the hump. Despite the good muscling his early fat deposition is very good (124) – lots of meat and early in condition! His carcass traits are going to impress you – loins are loaded with meat, inner and outer thighs carry lots of meat and the hindquarter muscles stretch low down onto the hocks.

HART 14-0128 is an easy-to-manage bull that will do well in any production system. There is sufficient pre-wean growth (97), good post-wean growth (101), very good ADG (114) and outstanding feed conversion ratio (122). He is one of the bulls that performed best on the veld. His Hartebeestloop Veld Performance Index of 114 - retention of condition and constitution on the veld - and his veld feed conversion ratio makes him the ideal bull for extensive conditions. For the farmer who depends solely on natural extensive pasture, HART 14-0128 is the most suitable bull. He is a low maintenance cost (111) bull with above average growth value (104) and production value (105).

If you are looking for calving ease, easy management, adaptability and hardiness on the veld with above average growth and production in your herd, HART 14-0128 is the answer to your search.

 Back to Top

LOT 25: HART 14-0128
View English
LOT 25: HART 14-0128


VIDEO  /  STOETVAAR

‘n Goed bespierde mediumraam, kalfgemak bul wat op verse en koeie gebruik kan word. Hy kom uit ‘n familie van kalfgemak bulle en alhoewel hy breed en bespierd is, sal dit geen invloed op kalfgemak hê nie.

Hy is geteel uit HART 09-0073 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) wat tans by Hochfeldstreek Bonsmaras van Streicher en Hella Coetzee is. Die moer is HART 12-0132 en dit is haar eerste kalf op 24 mnde. Sy is ‘n baie goeie moeder met ‘n gemiddelde speenindeks van 105 oor 3 kalwers en sy speen die 3 kalwers teen 59.2% van haar eie liggaamsmassa. Dit is 264 kg gemiddeld. Uiters doeltreffende koei en dit is ‘n swaar gemiddelde speenmassa vir die warm en droë Kalahari.

HART 14-0128 wys goeie breedte, sterk bespiering, sterk toplyn, goeie kapasiteit met mooi diepte deur die voorlyf. Sy oogspieroppervlakte teelwaarde indeks van 120 reflekteer ook sy goeie bespiering en die oogspiere strek baie mooi tot in die skof. Nieteenstaande die goeie bespiering, is sy vroeë vetneerleggingvermoë baie goed (124) – baie vleis en vroeg in kondisie! Sy vleiseienskappe sal jou beindruk – lendes is baie mooi vol vleis, vol vleis binne en buite dye met boudspiere wat laag afkom op die hakke.

HART 14-0128 is ‘n bestuursgemak bul wat in enige produksiestelsel goed sal doen. Daar is genoegsame voorspeense groei (97), goeie naspeense groei (101), baie goeie GDT (114) en uitstekende voeromsetverhouding (122). Hy is een van die bulle wat die heel beste presteer het op die veld. Sy Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 114, behoud van kondisie en konstitusie op die veld en sy veldvoeromsetverhouding maak hom ‘n ideale bul vir ekstensiewe omstandighede. Vir die boer wat slegs van natuurlike ekstensiewe weiding afhanklik is, is HART 14-0128 jou mees geskikste bul. Hy is ‘n lae onderhoudskoste (111) bul met bogemiddelde Groeiwaarde (104) en Produksie Waarde (105).

As jy kalfgemak, bestuursgemak, aanpasbaarheid en gehardheid op die veld met bogemiddelde groei en produksie in jou kudde soek, kyk goed na HART 14-0128.

 Terug na Bo

LOT 26: DKT 14-0035

Kies Afrikaans
LOT 26: DKT 14-0035

VIDEO  /  SIRE

Bull by guest seller: Gocharus Bonsmaras

Unfortunately no English description available

 Back to Top

LOT 26: DKT 14-0035
View English
LOT 26: DKT 14-0035


VIDEO  /  STOETVAAR

Bul vanaf gasverkoper: Gocharus Bonsmaras

DKT 14-35 is ‘n kleinseun van die bekende AG 98-338.

Sy ma is IH 04 -79 wat ons op wyle Ingo Halberstadt se laaste veiling bekom het. Aanvanklik sukkel sy om in die Kalahari aan te pas en lyk haar TKP nie baie goed nie maar sy het later goed aangepas en top kalwers geteel.

DKT 14-35 is ‘n medium raam met uitstekende balans tussen bespiering en vet neerlegging.
Hier is ‘n goed aangepaste “all rounder, easy fleshing” bul wat in enige kudde, kommersieël sowel as stoet, ‘n positiewe bydrae sal maak.

 Terug na Bo

LOT 27: HART 14-0280

Kies Afrikaans
LOT 27: HART 14-0280

VIDEO  /  SIRE

He is a typical medium frame, well-muscled bull that is extremely well-adapted to extensive conditions. We see these type of bulls all over Namibia and they are constantly performing well. Farmers who use this type of bull in crossbreeding systems on larger frame types, later mature and high maintenance cost cows are won over to the Bonsmara forever. HART 14-0280 and other similar bulls simply reflect the workable and sustainable breeding policy of the Bonsmara. He is bred from HART 08-0082 (click on the sire link above to view his photo) and HART 12-0391. She comes from a highly fertile motherline and her AFC is 21 months, ICP 342 days/2 calves with RI of 131 and average wean index of 102/2 calves. She weaned at 57.6% of her body mass and that is 261 kg on average.

HART 14-0280 is a calving-ease and easy-to-manage bull that can be used on heifers and cows and with great success in any production system. He has adapted extremely well with a Hartebeestloop Veld Performance Index of 103 and a Kleiber (veld feed conversion) breeding value index of 104. Visually he displays great adaptability traits with good hump development, smooth coat, shiny and short hair, strong legs and good claws. He is an early mature type bull that gains condition very quickly, and retains both condition and constitution quite well on the veld.

HART 14-0280 displays good conformation, good breadth, nice capacity, depth through the forequarter, very good balance and a strong topline. He is loaded with meat and has that typical compact “meaty appearance” of the early mature animals.

He is a decidedly masculine bull with strong head, good development of the eyebrows, good width between the eyes, nice darkening and a scrotum that is well-formed and hangs nicely.

His breeding value indexes and selection values are mostly on or close to breed average.

HART 14-0280 is a safe bull, functionally effective, structurally correct and very well adapted. Farmers who would like to establish the good characteristics of the Bonsmara in their herds must not overlook this bull.

 Back to Top

LOT 27: HART 14-0280
View English
LOT 27: HART 14-0280


VIDEO  /  STOETVAAR

Hy is ‘n tipiese mediumraam, goed bespierde bul wat uitstekend aangepas is vir ekstensiewe omstandighede. Ons sien hierdie tipe bulle orals in Namibië en hulle presteer konstant baie goed. Boere wat hierdie tipe bulle in kruisteelstelsels op groter raamtipe, later ryp en hoë onderhoudskoste koeie gebruik, word vir altyd oorgewen na die Bonsmara. HART 14-0280 en ander soortgelyke bulle reflekteer eintlik maar net die werkbare en volhoubare teelbeleid van die Bonsmara. Hy is geteel uit HART 08-0082 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) en HART 12-0391. Sy kom uit ‘n baie vrugbare moederlyn en haar OEK is 21 mnde, TKP 342 dae/2 kalwes met RI van 131 en gemiddelde speenindeks van 102/2 kalwers. Sy speen 57.6% van haar liggaamsgewig en dit is 261 kg gemiddeld.

HART 14-0280 is ‘n kalfgemak en bestuursgemak bul wat op verse en koeie en in enige produksiestelsel goed gebruik kan word. Hy is uitstekend aangepas met ‘n Hartebeestloop Veldprestasie Indeks van 103 en ‘n Kleiber (veldvoeromset) teelwaarde indeks van 104. Visueël vertoon hy baie goeie aanpasbaarheidseienskappe met goeie skofontwikkeling, gladde vel, blink en kort haar, sterk bene en goeie kloue. Hy is ‘n vroeg ryp tipe bul wat baie gou in kondisie kom en beide kondisie en konstitusie baie goed behou op die veld.

HART 14-0280 vertoon goeie bouvorm, goeie breedte, mooi kapasiteit, diepte deur die voorlyf, baie goeie balans en ‘n sterk toplyn. Hy dra goeie vleis en het daardie tipies kompakte “vleis voorkoms” van die vroeër ryp diere.

Hy is ‘n baie manlike bul met sterk kop, goeie ontwikkeling van die oogbanke, goeie breedte tussen die oë, mooi verdonkering en ‘n skrotum wat goed gevorm is en mooi hang.

Sy teelwaarde indekse en Seleksie Waardes is meestal op of naby die rasgemiddeld.

HART 14-0280 is ‘n veilige bul om te gebruik, funksioneel doeltreffend, struktureel korrek en baie goed aangepas. Boere wat graag die goeie eienskappe van die Bonsmara in hulle kuddes wil vestig, moet goed kyk na hom.

 Terug na Bo

LOT 28: HART 14-0104

Kies Afrikaans
LOT 28: HART 14-0104

VIDEO  /  SIRE

Very well-muscled medium frame bull bred from AG 03-0256 (click on the sire link above to see his photo) and BHE 04-0145. She comes from the Fortress Bonsmara line with outstanding reproduction and production figures: AFC 30 months, ICP 358 days/11 calves and RI of 116. She has 100% stud approval for all her calves on offer and is still in the herd. She is a cow with a top-of-the-range conformation with excellent performances.

HART 14-0104 displays outstanding conformation, great overall muscling, breadth, good length and strong topline. His eye-muscle surface index is 114. Take a good look at how solid the eye muscles are that run through to the hump section. His capacity is good and he displays strong legs with good width across the hocks. HART 14-0104 displays exceptional meat traits and he has that distinctive loaded-with-meat appearance. There is excellent adaptability with smooth coat, shiny and short hair, first-rate hump development and a Hartebeestloop Veld Performance Index of 105. His Kleiber index of 111 also shows his very good veld feed conversion and his good growth on the veld. In this case we combine outstanding conformation with excellent adaptability.

His breeding value indexes are also very good – slightly heavier on birth direct and prefarrably use him only on cows due to his strong muscling. He displays very good growth ability – pre-wean growth (108) and post-wean growth (102) with ADG of (101). His selection values for growth value and production value are 113 and 102 respectively.

His masculinity is clearly visible – strong head, with good development of the eyebrows, good width between the eyes, splendid darkening in the neck section with well-formed scrotum that hangs very well. He is an alert bull and ought to have very good libido.

HART 14-0104 displays great stud potential and deserves special attention. Certainly an impressive bull that will make a very good contribution to the Bonsmara breed and also to your herd. He is one of the favourites at the auction.

 Back to Top

LOT 28: HART 14-0104
View English
LOT 28: HART 14-0104


VIDEO  /  STOETVAAR

Baie goed bespierde mediumraam bul geteel uit AG 03-0256 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) en BHE 04-0145. Sy is uit die Fortress Bonsmara lyne met uitstekende reproduksie en produksie syfers: OEK 30 mnde, TKP 358 dae/11 kalwers en RI van 116. Sy het 100% stoetgoedkeuring van al haar kalwers aangebied en is nog steeds in die kudde. Sy is ‘n top bouvorm koei met uitstekende prestasies.

HART 14-0104 vertoon uitstekende bouvorm, baie goeie bespiering, breedte, goeie lengte en sterk toplyn. Sy oogspieroppervlakte indeks is 114 en kyk gerus hoe sterk die oogspiere deurloop tot in die skofgedeelte. Sy kapasiteit is goed en hy vertoon sterk bene met goeie breedte oor die hakke. HART 14-0104 vertoon baie goeie vleiseienskappe en hy het daardie tipiese vol-vleis voorkoms. Daar is uitstaande aanpasbaarheid met seepgladde vel, blink en kort haar, uitstekende skofontwikkeling en ‘n Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 105. Sy Kleiber indeks van 111 wys ook sy baie goeie veldvoeromset en sy goeie groei op die veld. Ons kombineer hier uitstekende bouvorm met uitstekende aanpasbaarheid.

Sy teelwaarde indekse is ook baie goed – effens swaarder op geboorte en gebruik hom net op koeie weens sy sterk bespiering. Hy vertoon baie goeie groeivermoë – Voorspeense groei (108) en naspeense groei (102) met GDT van (101). Sy Seleksie Waardes vir Groeiwaarde en Produksie Waarde is 113 en 102 onderskeidelik.

Sy manlikheid sal jou opval – sterk kop, met goeie ontwikkeling van die oogbanke, goeie breedte tussen die oë, pragtige verdonkering in die nekgedeelte met goedgevormde skrotum wat baie mooi hang. Hy is ‘n wakker bul en behoort baie goeie libido te hê.

HART 14-0104 wys goeie stoetpotensiaal en kyk baie mooi na hom. Regtig ‘n indrukwekkende bul wat ‘n baie goeie bydrae tot die Bonsmara ras en ook jou kudde sal maak. Hy is een van die gunsteling bulle op die veiling.

 Terug na Bo

LOT 29: HART 14-0046

Kies Afrikaans
LOT 29: HART 14-0046

VIDEO  /  SIRE

A larger frame type bull with very good muscling and growth ability. He is bred from LAR 06-0224 (click on the sire link above to view his photo) from UP George, and a highly reproductive cow, HART 07-0045. AFC 23 months, ICP 362 days for 8 calves, RI of 120 and average wean index of 103/7 calves. She is very effective and weaned at 45.9% of her body weight and that is 245 kg on average for 8 calves. She goes all the way back to Okamaja and Woestyn Bonsmaras.

HART 14-0046 is a very well-muscled bull with very outstanding growth ability. Have a good look at these good growth figures – pre-wean (121), post-wean (134), ADG (131) and feed conversion ratio (102). He has a good milk figure of 110 which he will pass on to his female progeny. His conformation is outstanding – good muscling with strong topline (eye-muscle surface of 153). There is good breadth, length, nice capacity and very good depth through the forequarter. The bull is loaded with meat and that is definitely his strong characteristic. Despite his framework, overall muscling and growth ability he is very well adapted with Hartebeestloop Veld Performance Index of 110. His ability to convert pasture into meat and weight on the veld is excellent, with a veld feed conversion ratio of 117. His very good adaptability traits are worth special mention.

He displays very good masculinity with strong head, nice darkening through the forequarter and good scrotum that hangs well with a scrotal circumference value index of 106.

His selection values are among the best in the breed. Top genetic and economic merit, together with good conformation from blue-blood family lines on both sides – that is exactly what you get with HART 14-0046.

HART 14-0046 has impressed me from an early age and continues to do so. If you want to improve growth ability, milk, ADG, adaptability and fertility in your herd, you don’t have to look any further. I recommend him with the greatest confidence to any breeder and for any herd.

 Back to Top

LOT 29: HART 14-0046
View English
LOT 29: HART 14-0046


VIDEO  /  STOETVAAR

‘n Groter raamtipe bul met baie goeie bespiering en groeivermoë. Hy is geteel uit LAR 06-0224 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) vanaf UP George en ‘n hoogs reproduserende en produserenede koei, HART 07-0045. OEK 23 mnde, TKP 362 dae oor 8 kalwers, RI van 120 en gemiddelde speenindeks van 103/7 kalwers. Sy is goed doeltreffend en speen teen 45.9 % van haar liggaamsgewig en dit is 245 kg gemiddeld oor 8 kalwes. Sy gaan al die pad terug na Okamaja en Woestyn Bonsmaras.

HART 14-0046 is ‘n baie sterk bespierde bul met baie goeie groeivermoë. Kyk gerus na hierdie groeisyfers – voorspeens (121), naspeens (134), GDT (131) en voeromsetverhouding (102). Hy het ‘n goeie melksyfer van 110 wat hy sal oordra na sy vroulike nageslag. Sy bouvorm is uitstekend – goeie bespiering met sterk toplyn (oogspieroppervlakte van 153). Daar is goeie breedte, lengte, mooi kapasiteit en baie goeie diepte deur die voorlyf. Daar is baie vleis aan die bul en dit is sekerlik sy sterk eienskap. Nieteenstaande sy raamwerk, bespiering en groeivermoë is hy baie goed aangepas met Hartbeestloop VeldPrestasie Indeks van 110. Sy vermoë om weiding in vleis en gewig om te sit op die veld is uitstekend, met ‘n veldvoeromsetverhouding van 117. Kyk gerus na sy baie goeie aanpasbaarheidseienskappe.

Hy wys baie goeie manlikheid met sterk kop, mooi verdonkering deur die voorlyf en goeie skrotum wat mooi hang en skrotumomtrek teelwaarde indeks van 106.

Sy Seleksie Waardes is van die bestes in die ras. Top genetiese en ekonomiese meriete, tesame met goeie bouvorm uit blou bloed familie lyne aan beide kante – dit is presies wat jy kry met HART 14-0046.
HART 14-0046 het my van jongs af beindruk en hy doen nog steeds so. As jy groeivermoë, melk, GDT, aanpasbaarheid en vrugbaarheid wil verbeter in jou kudde, hoef jy nie eers verder te kyk nie. Ek beveel hom met die grootste vertroue aan na enige teler en kudde.

 Terug na Bo

LOT 30: HART 14-0103

Kies Afrikaans
LOT 30: HART 14-0103

VIDEO  /  SIRE

A very good son of HART 10-0272 (click on the sire link above to view his photo) and HART 11-0086. She is an 8-point cow with AFC 24 months, ICP 422 days/4 calves with RI of 114 and average wean index 101/4 calves. We sold an outstanding son of hers to Leeba Fouche and Ben van der Merwe of Leeben Farming.

HART 14-0103 is a medium frame bull with good muscling and nice conformation. I would at first use him only on cows and then decide whether to use him on heifers. He is picture-perfect with his head high, excellent depth through the forequarter, good capacity and strong topline. He has great growth ability – pre-wean (106), post-wean (117) and ADG (114). That is exactly what we are looking for in the beef cattle industry. His milk value of 115 is very good and his female progeny ought to wean heavy calves.

Pay special attention to his noteworthy adaptability traits – shiny coat and short hair, very good hump, thick hide with broad skin folds, black pigmentation and strong legs and claws. His Hartebeestloop Veld Performance Index of 104 and his veld feed conversion ratio of 109 show his adaptability and his ability to grow- and perform - well on the veld. Some bulls perform well everywhere no matter for what economically important traits you test.

He is a extremely masculine, head-up and alert bull. His head is strong, eyebrows are well developed, nice darkening through the forequarter with well-formed scrotum that hangs well.

His selection values for growth value (123) and production value (118) demonstrate exactly his worth to his new owner.

HART 14-0103 can be of good use in any production system. There is more than enough growth for weaner calves and oxen production and more than enough milk for the breeding of good replacement heifers.

Serious farmers who would like to take a “big” step forward with their herds should earmark HART 14-0103.

 Back to Top

LOT 30: HART 14-0103
View English
LOT 30: HART 14-0103


VIDEO  /  STOETVAAR

‘n Baie goeie seun van HART 10-0272 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) en HART 11-0086. Sy is ‘n 8-punt koei met OEK 24 mnde, TKP 422 dae/ 4 kalwers met RI van 114 en gemiddelde speenindeks 101/4 kalwers. Ons het ‘n uitstekende seun van haar aan Leeba Fouche en Ben van der Merwe van Leeben Farming verkoop.

HART 14-0103 is ‘n mediumraam bul met goeie bespiering en mooi bouvorm. Ek sal hom vir eers net op koeie gebruik en daarna finaal besluit oor sy aanwending op verse. Hy maak ‘n mooi prentjie met sy kop op, uitstekende diepte deur die voorlyf, goeie kapasiteit en sterk toplyn. Hy het baie goeie groeivermoë – voorspeens (106), naspeens (117) en GDT (114). Dit is mos presies wat ons soek in die vleisbees industrie. Sy melkwaarde van 115 is baie goed en sy vroulike nageslag behoort swaar kalwers te speen.

Kyk gerus ook na sy mooi aanpasbaarheidseienskappe – blink vel en kort haar, baie goeie skof, dik vel met breë velvoue, swart pigment en sterk bene en kloue. Sy Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 104 en sy veldvoeromsetverhouding van 109 wys sy aanpasbaarheid op die veld en sy vermoë om op die veld te groei en te presteer. Party bulle doen net orals goed, ongeag vir watter ekonomies belangrike eienskap jy toets.

Hy is ‘n baie manlike, kop op en wakker bul. Sy kop is sterk, oogbanke is goed ontwikkel, mooi verdonkering deur die voorlyf met ‘n goedgevormde skrotum wat mooi hang.

Sy Seleksie Waardes vir Groeiwaarde (123) en Produksie Waarde (118) wys presies wat hy vir die nuwe eienaar werd sal wees.

HART 14-0103 kan baie goed in enige produksiestelsel gebruik word. Daar is oorgenoeg groei vir speenkalwers en os produksie en oorgenoeg melk vir die teel van goeie vervangingsverse. Ernstige boere wat graag ‘n “groot” stap vorentoe wil neem met hulle kuddes kan gerus HART 14-0103 merk.

 Terug na Bo

LOT 31: HART 13-0051

Kies Afrikaans
LOT 31: HART 13-0051

VIDEO  /  SIRE

A good son of AG 06-0411 and one of our top cows on Hartebeestloop, BHE 01-0144. Her AFC is 28 months, with ICP of 411 days/9 calves and RI of 108. Like most of the Fortress cows she has performed extremely well with us. She goes all the way back to NPT 91-0022 and AG D 0103.

HART 13-0051 is slightly larger than medium-frame bulls, but can still be used with confidence on cows and heifers. He displays very good balance and pay attention to the way the bull moves. There is good conformation, muscling, length, breadth and depth through the forequarter. He is structurally very correct and is loaded with very good meat. His adaptability traits are out of the top drawer – check his fine hump development, shiny, smooth coat and short hair, his strong legs and very good claws. His underline is great with a very nice sheath/navel flap combination. His Hartebeestloop Veld Performance Index of 102 and his Kleiber index of 102 prove his good adaptability on the veld as well as good growth and weight gain under veld conditions.

He displays great masculinity with strong head, nice darkening and well-formed scrotum that hangs correctly. He presents a picture-perfect image of masculinity with his head held high and alert eyes.

His breeding value indexes are all on or close to breed average. He is a typical easy-to-manage bull that can be used with great success in any production system. He will definitely introduce some framework into your herd. Therefore if your cows are too small for your liking and your production is adversely affected by this, you can look to HART 13-0051 for a solution.

I would strongly recommend him for any crossbreeding system where the Bonsmara’s specific characteristics are required – calving ease, easy management, sufficient growth and weight gain, above average milk for his female progeny and performance under natural veld conditions.

 Back to Top

LOT 31: HART 13-0051
View English
LOT 31: HART 13-0051


VIDEO  /  STOETVAAR

‘n Goeie seun van AG 06-0411 en een van ons top koeie op Hartebeestloop BHE 01-0144. Haar OEK is 28 mnde, met TKP van 411 dae/9 kalwers en RI van 108. Soos meeste van die Fortress koeie, het sy uitstekend presteer by ons. Sy gaan al die pad terug na NPT 91-0022 en AG D 0103.

HART 13-0051 is effens groter as mediumraam, maar kan nog met vertroue op koeie en verse gebruik word. Hy vertoon baie goeie balans en kyk gerus as die bul beweeg. Daar is goeie bouvorm, bespiering, lengte, breedte en diepte deur die voorlyf. Hy is struktureel baie korrek en dra baie goeie vleis. Sy aanpasbaarheidseienskappe is uit die boonste rakke – kyk na sy mooi skofontwikkeling, blink, gladde vel en kort hare, sterk bene en baie goeie kloue. Sy onderlyn is baie goed met ‘n baie mooi skede/naelvel kombinasie. Sy Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 102 en sy Kleiberindeks van 102 wys sy goeie aanpasbaarheid op die veld asook goeie groei en gewigstoename onder veldtoestande.

Hy wys baie manlikheid met sterk kop, mooi verdonkering en skrotum wat goed gevorm is en reg hang. Hy maak ‘n mooi prentjie van manlikheid met sy kop-op houding en wakker oë.

Sy teelwaarde indekse is almal op rasgemiddeld of naby daaraan. Hy is ‘n tipiese Bestuursgemak bul wat jy in enige produksiestelssel met sukses kan gebruik. Hy sal definitief bietjie raamwerk na jou kudde bring. Dus as jou koeie tè klein is vir jou gemak en produksie lei daaronder, kan jy ook na HART 13-0051 kyk.

Ek sal hom sterk aanbeveel vir enige kruisteelstelsel waar die Bonsmara se spesifieke eienskappe benodig word – kalfgemak, bestuursgemak, genoegsame groei en gewigstoename, bogemiddelde melk vir sy vroulike nageslag en prestasie onder natuurlike veldtoestande.

 Terug na Bo

LOT 32: HART 13-0379

Kies Afrikaans
LOT 32: HART 13-0379

VIDEO  /  SIRE

Sometimes you are very lucky with the way the breeding decision between 2 bloodlines have worked out.

Then you still need a lot of luck for the progeny to do well in performance testing. If all the “luck” comes together, you have a winner bull- HART 13-0379 is such a bull.

He is bred from AG 03-0359 (click on the sire link above to view his photo) and HART 10-0151. She comes from one of our best bull-mother and fertility lines and goes all the way back to HART 06-0058 and BHE 03-0103 on father’s side and VBB 07-0302 ELITE SILVER and EI 00-0329 on mother’s side. HART 10-0151’s AFC is 28 months, ICP 384 days/5 calves with RI of 112 and average wean index of 101/4 calves. She weaned at 46.3% of her own weight and that is 235 kg on average for 4 calves.

We have used him in the herd to achieve the following breeding goals:

 1. To firmly ingrain conformation and calving ease

 2. Sufficient muscling (eye-muscle surface 124) combined with good early fat deposition (106)

 3. Sufficient pre-wean (101) and post-wean growth ability (108) with high ADG (110) and feed conversion ratio (102)

 4. Enough milk (120) with large scrotal circumference (107); and

 5. Good ability to effectively convert veld pasture into meat and weight with Kleiber index of 108.

His breeding value indexes are almost all moderately above breed average. The characteristics we consider to be of great economic value for the farmer are significantly better than breed average. His selection values for growth value and production value are both 122!

He displays all the traits listed above. Over and above that he is a lively head-up bull, robust with lots of masculinity. His head is strong and there is very nice darkening in the neck section and a large scrotum that hangs perfectly.

HART 13-0379 displays definite stud potential and that is why he was used as young bull in the Hartbeestloop herd. I would like him to go to a stud herd because he has much to contribute to the Bonsmara breed.

I am selling him with a heavy heart.

 Back to Top

LOT 32: HART 13-0379
View English
LOT 32: HART 13-0379


VIDEO  /  STOETVAAR

Soms is jy net baie gelukkig oor hoe die paringsbesluite uitwerk tussen 2 bloedlyne. Dan benodig jy ook nog ‘n klomp geluk vir die nageslag om goed te doen met prestasie toetsing. As alle “gelukke” bymekaar kom, het jy ‘n wenner bul. So ‘n bul is HART 13-0379.

Hy is geteel uit AG 03-0359 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) en HART 10-0151. Sy kom uit een van ons beste bulmoeder en vrugbaarheidslyne en gaan al die pad terug tot HART 06-0058 en BHE 03-0103 aan vaderskant en VBB 07-0302 ELITE SILWER en EI 00-0329 aan moederskant. HART 10-0151 se OEK is 28 mnde, TKP 384 dae/5 kalwers met RI van 112 en gemiddelde speenindeks van 101/4 kalwers. Sy speen teen 46.3% van haar eie gewig en dit is 235 kg gemiddeld oor 4 kalwers.

Ons het hom self gebruik in die kudde vir die volgende teeldoelwitte:

 1. Bouvorm en kalfgemak vas te teel

 2. Genoegsame bespiering (oogspieroppervlakte 124) gekombineerd met goeie vroeë vetneerlegging (106)

 3. Genoegsame voorspeense (101) en naspeense groeivermoë (108) met hoë GDT (110) en voeromsetverhouding (102)

 4. Baie melk (120) met groot skrotumomtrek (107)

 5. Goeie vermoë om veldweiding doeltreffend om te sit in vleis en gewig met Kleiberindeks van 108.

Sy teelwaarde indekse is bykans almal matig bo rasgemiddeld. Die eienskappe wat ons van groot ekonomiese waarde vir die boer beskou, is betekenisvol beter as rasgemiddeld. Sy Seleksie Waardes vir Groeiwaarde en Produksie Waarde is beide 122!

Hy wys alle eienskappe wat bo gelys is. Tesame met dit, is hy ‘n lewendige kop-op bul, robuust met baie manlikheid. Sy kop is sterk en daar is baie mooi verdonkering in die nekgedeelte en ‘n groot skrotum wat perfek hang.

HART 13-0379 wys duidelike stoetpotensiaal en dit is hoekom hy as jong bul in die Hartebeestloop kudde gebruik is. Ek sal graag wil hê dat hy na ‘n stoetkudde gaan aangesien hy baie het om tot die Bonsmara ras by te dra. Ek verkoop hom moeilik.

 Terug na Bo

LOT 33: HART 14-0081

Kies Afrikaans
LOT 33: HART 14-0081

VIDEO  /  SIRE

Excellently adapted medium frame bull bred from HART 10-0202 (click on the sire link above to view his photo) and an ELITE GOLD cow NGO 02-0010. She is really the epitome of top reproduction and production ability. AFC 32 months, ICP 375 days/12 calves and RI 112. She has a stud approval percentage of 88% of all her calves on offer and she weaned her 12 calves at 241 kg on average. From her we sold 2 outstanding sons to Werner and Anita Schroër ( HART 08-0147) and JH Maritz ( HART 11-0170). The Bonsmara breed is built on these type of cows.

HART 14-0081 is a medium frame bull that can be used on heifers and cows. He is also an easy-to-manage bull that will perform in any production system. He has good conformation with good muscling, sufficient capacity and breadth with nice depth. The bull has overall great balance and watch him carefully as he moves through the ring. His breeding indexes are outstanding – low on birth (114), he weighed 35 kg at birth, very good pre-wean growth (104) – he weaned 278 kg, top post-wean growth (107), excellent ADG (120) and feed conversion ratio (120). Pay attention to his good milk value (107) and large scrotal circumference (112) – his female progeny will have more than enough milk for heavy weaner calves and also ought to be early mature and very fertile.

HART 14-0081 is very well adapted and his coat and hair stand out among all the bulls on auction. His Hartebeestloop Veld Performance Index of 112 and Kleiber index (veld feed conversion ratio) of 108 show a well-adapted bull that grows and performs extremely well on the veld.

HART 14-0081’s contribution will be excellent if you require the following in your herd:

 1. Calving ease and easy management

 2. Adaptability and hardiness on the veld;

 3. Very good growth ability for heavy weaner calves and oxen; and

 4. Milk and fertility.

Farmers can use the bull to great benefit in any crossbreeding system under extensive conditions where the cows have a larger frame and where the Bos Indicus traits of the Bonsmara are required.

 Back to Top

LOT 33: HART 14-0081
View English
LOT 33: HART 14-0081


VIDEO  /  STOETVAAR

Uitstekend aangepaste mediumraam bul geteel uit HART 10-0202 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) en ‘n ELITE GOUD koei NGO 02-0010. Sy is nou werklik die toonbeeld van top reproduksie en produksie vermoeëns. OEK 32 mnde, TKP 375 dae/12 kalwers en RI 112. Sy het ‘n stoet goedkeuringspersentasie van 88% van al haar kalwers aangebied en sy speen haar 12 kalwers teen 241 kg gemiddeld. Uit haar verkoop ons 2 uitstekende seuns aan Werner en Anita Schroër ( HART 08-0147) en J.H. Maritz (HART 11-0170). Die Bonsmara is gebou op hierdie top tipe koeie.

HART 14-0081 is ‘n mediumraam bul wat op verse en koeie gebruik kan word. Hy is ook ‘n Bestuursgemak bul wat in enige produksiestelsel sal presteer. Hy het goeie bouvorm met goeie bespiering, genoegsame kapasiteit en breedte met mooi diepte. Die bul het baie goeie balans en kyk gerus as hy beweeg in die ring. Sy teelwaarde indekse is uitstekend – laag op geboorte (114), hy weeg 35 kg by geboorte, baie goeie voorspeense groei (104) – hy speen 278 kg, top naspeense groei van (107), uitstekende GDT (120) en voeromsetverhouding van (120). Kyk gerus ook sy goeie melkwaarde (107) en groot skrotumomtrek (112) - sy vroulike nageslag sal oorgenoeg melk hê vir swaar speenkalwers en behoort ook vroeg vrugbaar èn baie vrugbaar te wees.

HART 14-0081 is baie goed aangepas en sy vel en haar is opvallend goed tussen al die veilingsbulle. Sy Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 112 en sy Kleiber (veldvoeromsetverhouding) van 108 wys ‘n goed aangepaste bul wat op die veld uitstekend groei en presteer.

HART 14-0081 sal uitstekend doen as jy die volgende benodig in jou kudde:

 1. Kalfgemak en Bestuursgemak
 2. Aanpasbaarheid en gehardheid op die veld
 3. Baie goeie groeivermoë vir swaar speenkalwers en osse
 4. Melk en vrugbaarheid

Boere kan ook die bul sterk gebruik in enige kruisteelstelsel onder ekstensiewe toestande waar die koeie meer grootraam is en waar die Bos Indicus eienskappe van die Bonsmara benodig word.

 Terug na Bo

LOT 34: HART 14-0014

Kies Afrikaans
LOT 34: HART 14-0014

VIDEO  /  SIRE

He is a well-muscled medium frame bull bred from HART 10-0251 (click on the sire link above to view his photo) and HART 11-0056. She was a top cow – full-score 9 points with AFC 24 months, ICP 345 days/3 calves, RI of 123 and she weaned at 48.8% of her body mass – that is 270 kg on average for her weaner calves. Unfortunately she was irremediably injured and we had to cull her.

HART 14-0014 can successfully be used in any production system. His breeding value index for pre-wean growth is 110 and therefore his calves ought to grow well and be weaned at heavy weight. He himself was weaned at 274 kg. His very good milk value of 107 he will pass on to his female progeny which again ought to have enough milk to wean heavy calves. His post-wean growth ability of 117 is outstanding and his oxen will grow properly. Pay special attention to his very good value for ADG (126) and feed conversion ratio (132). He is an ideal bull for breeding good weaner calves and oxen. His selection values are: growth value 117 and production value 114 - so all the building blocks are in place for a bull whose progeny ought to perform very well.

His conformation, muscling, length, breadth and depth through the forequarter are very nice. He displays a large eye-muscle surface of 128, with very strong topline and eye muscles that stretch right through to the hump section.

He is very well adapted to extensive conditions with good hump development, splendid coat and hair, fine pigmentation, long tail, clean underline with good legs and claws. He could have been stronger across the hocks.

HART 14-0014 displays good masculinity and strong secondary masculinity traits – bull with a strong head, nice darkening and a breeding value index for scrotal circumference of 101.

HART 14-0014’s great conformation, meat traits and breeding value indexes make him a suitable bull for any production system. Commercial farmers who are serious about taking a “great leap” forward should give him major consideration.
He introduces all the traits into your herd that make the Bonsmara the beef and farming cattle of your choice.

 Back to Top

LOT 34: HART 14-0014
View English
LOT 34: HART 14-0014


VIDEO  /  STOETVAAR

Hy is ‘n goed bespierde mediumraam bul wat geteel is uit HART 10-0251 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) en HART 11-0056. Sy was ‘n top koei – “full score” 9 gepunt met OEK 24 mnde, TKP 345 dae/3 kalwers, RI van 123 en sy het gespeen teen 48.8% van haar liggaamsmassa – dit is 270 kg gemiddeld vir haar speenkalwers. Ongelukkig het sy onherstelbaar seer gekry en moes ons haar slag.

HART 14-0014 kan in enige produksiestelsel baie goed gebruik word. Sy teelwaarde indeks vir voorspeense groei, is 110 en dus behoort sy kalwers goed te groei en swaar te speen. Hy self het 274 kg gespeen. Sy baie goeie melkwaarde van 107 sal hy oordra na sy vroulike nageslag wat weereens genoeg melk behoort te hê om swaar kalwers te speen. Sy naspeense groeivermoë van 117 is uitstekend en sy osse sal ordentlik groei. Kyk gerus ook na sy baie goeie waardes vir GDT (126) en voeromsetverhouding (132). Hy is ‘n ideale bul vir die teel van goeie speenkalwers en osse. Sy Seleksie Waardes vir Groeiwaarde is 117 en Produksie Waarde is 114 – so al die bou blokke is in plek vir ‘n bul wat se nageslag baie goed behoort te presteer.

Sy bouvorm, bespiering, lengte, breedte en diepte deur die voorlyf is baie mooi. Hy vertoon ‘n groot oogspieroppervlakte van 128, met baie sterk toplyn en oogspiere wat reg deur strek tot in die skofgedeelte.

Hy is baie goed aangepas vir die ekstensiewe toestande met goeie skofontwikkeling, baie mooi vel en haar, mooi pigment, lang stert, skoon onderlyf met goeie bene en kloue. Hy kon sterker oor die hakke wees.

HART 14-0014 wys goeie manlikheid en sterk sekondêre gelsagseienskappe - bul met ‘n sterk kop, mooi verdonkering en ‘n teelwaarde indeks vir skrotumomvang van 101.

HART 14-0014 se goeie bouvorm, vleiseienskappe en teelwaarde indekse maak hom ‘n baie goeie bul vir enige produksiestelsel. Kommersiële boere wat ernstig is om ‘n “groot stap” vorentoe te neem, moet hom sterk oorweeg.
Hy bring al die eienskappe wat Bonsmara die vleis en boer bees van keuse maak na jou kudde.

 Terug na Bo

LOT 35: HART 13-0443

Kies Afrikaans
LOT 35: HART 13-0443

VIDEO  /  SIRE

A fine, dark, medium frame bull bred from AG 06-0411 and an ELITE GOLD cow JMP 04-0139. Pay special attention to her outstanding performances: AFC 24 months, ICP 376 days/10 calves, RI 114, average wean index of 101/10 calves and she weaned at 46.8% of her body mass. From her we sold excellent bulls to Wouter van Amstel/Luhan Steyn and Johan Groenewaldt, and top stud heifers to Charlottenberg Bonsmaras, Nabibis Bonsmaras and Springputz Bonsmaras. Without a doubt a cow with excellent performances.

HART 13-0443 displays good conformation with sufficient muscling, strong topline, good breadth and sufficient capacity. There is good depth through the forequarter as well as strong legs and good claws. Have a good look at the nice width across the hocks. The farmers who rear oxen know very well that a strong framework with a broader bone structure is a must for good performance.

He is extremely well adapted with a Hartebeestloop Veld Performance Index of 118 – his own indexes in the group are ADG (120) and Kleiber (110). That translates into very good growth in the group and above average performance in the ability to convert veld pasture into meat and weight. His is exactly the type of animal with which we have to farm extensively with on the veld. His very good masculinity is striking with strong head, well-developed eyebrows, nice darkening and large scrotal circumference value index of 119, and the scrotum hangs very well.

His breeding value indexes are all on or close to breed average – he is a safe bull for heifers and cows and also for any production system.

His selection values underline his strong points – maintenance value is 111 – low-input-costs animals with performance on the veld, growth value 117 – sufficient growth ability and production value 106.

HART 13-0443 is definitely a bull that warrants consideration if you farm extensively without planted pasture and cheap mealies.

 Back to Top

LOT 35: HART 13-0443
View English
LOT 35: HART 13-0443


VIDEO  /  STOETVAAR

‘n Mooi donker mediumraam bul geteel uit AG 06-0411 en ‘n ELITE GOUD koei JMP 04-0139. Kyk gerus na haar uitstekende prestasies: OEK 24 mnde, TKP 376 dae/10 kalwers, RI 114, gemiddelde speenindeks van 101/10 kalwers en sy speen teen 46.8% van haar liggaamsmassa. Uit haar verkoop ons uitstekende bulle aan Wouter van Amstel/Luhan Steyn en Johan Groenewaldt en top stoetverse aan Charlottenberg Bonsmaras, Nabibis Bonsmaras en Springputz Bonsmaras. Voorwaar ‘n koei met uitstekende prestasies.

HART 13-0443 vertoon goeie bouvorm met genoegsame bespiering, sterk toplyn, goeie breedte en genoegame kapasiteit. Daar is goeie diepte deur die voorlyf en daar is sterk bene en goeie kloue. Kyk gerus ook na die mooi breedte oor die hakke. Die boere wat osse uitgroei weet al baie goed dat ‘n sterk raamwerk met ‘n breër beenstruktuur ‘n moet is vir goeie prestasie.

Hy is pragtig aangepas met ‘n Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 118 – sy eie indekse in die groep is GDT (120) en Kleiber (110). Dit beteken baie goeie groei in die groep en ver bogemiddelde prestasie met die vermoë om veldweiding in vleis en gewig om te sit. Dit is mos diè tipe diere waarmee ons ekstensief op die veld moet boer. Sy baie mooi manlikheid is opvallend met sterk kop, goed ontwikkelde oogbanke, mooi verdonkering en groot skrotumomtrek teelwaarde indeks van 119, en skrotum hang baie goed.

Sy teelwaarde indekse is almal op of naby die rasgemiddeld – hy is ‘n veilige bul vir verse en koeie en ook vir enige produksiestelsel. Sy Seleksie Waardes onderstreep sy sterk punte – Onderhoudswaarde is 111 - lae insetkoste diere met prestasie op die veld, Groeiwaarde 117 - genoegsame groeivermoë en Produksie Waarde 106.

HART 13-0443 is verseker ‘n bul waarna jy kan kyk as jy ekstensief boer sonder aangeplante weiding en goedkoop mielies.

 Terug na Bo

LOT 36: HART 13-0240

Kies Afrikaans
LOT 36: HART 13-0240

VIDEO  /  SIRE

A well-muscled medium frame bull with very good conformation that was bred from AG 01-0152 (click on the sire link above to view his photo) and HART 10-0164. She is an excellent cow with AFC 25 months, ICP 363 days/5 calves and an RI of 119. She is a topmost effective cow and weaned at 57% of her body mass. She was sold to Jungfrau Bonsmaras and suffered severely in the drought. They simply had no rain at all in the 2016 season. HART 13-0240 did his performance testing on Hartebeestloop.

He is an outstanding bull that can be used on heifers and cows. We have used him on heifers and experienced no problems despite his birth weight of 44 kg. HART 13-0240 displays very good breadth, capacity, strong topline and nice depth through the forequarter. He is loaded with meat behind the shoulder. His eye-muscle surface value index of 115 confirms his good muscling throughout and strong topline. Just look at him – he is a model of a well-meated bull. He is also extremely well adapted to extensive farming with Hartebeestloop Veld Performance Index of 109 and Kleiber index of 101. From his well-developed eyebrows – right through – to his strong legs and claws he displays excellent adaptability traits.

His breeding value indexes are very good with above average good pre-wean growth (103), good milk figure (106), good post-wean growth (106), outstanding ADG (114) and first-rate feed conversion ratio (116). His selection values are as follows: growth value (114) and production value (107) – these values are so good they meet all our expectations. He is really a bull that will do very well in any production system.

Note also his very strong masculinity traits and his well-formed scrotum with breeding value index of 105.

HART 13-0240 is definitely an excellent bull and he displays good breed potential. He is one of the bulls on auction that offers great promise.

 Back to Top

LOT 36: HART 13-0240
View English
LOT 36: HART 13-0240


VIDEO  /  STOETVAAR

‘n Goed bespierde mediumraam bul met baie goeie bouvorm geteel uit AG 01-0152 (kliek op die stoevaar skakel hier bo om sy foto te sien) en HART 10-0164. Sy is ‘n baie goeie koei met OEK 25 mnde, TKP 363 dae/5 kalwers en ‘n RI van 119. Sy is ‘n top doeltreffende koei en speen teen 57% van haar liggaamsmassa. Sy is verkoop aan Jungfrau Bonsmaras en het bitter swaar gekry in die droogte. Hulle het eenvoudig net niks reën gehad in die 2016 seisoen nie. HART 13-0240 het sy prestasietoetsing op Hartebeestloop gedoen.

Hy is ‘n uitstekende bul wat op verse en koeie gebruik kan word. Ons het hom self op verse gebruik en geen probleem gehad nie nieteenstaande sy geboortegewig van 44 kg. HART 13-0240 vertoon baie goeie breedte, kapasiteit, sterk toplyn en mooi diepte deur die voorlyf. Hy is baie mooi vol agter die blad. Sy oogspieroppervlakte teelwaarde indeks van 115 bevestig sy goeie bespiering reg deur en sterk toplyn. Jy kan net na hom kyk – en jy sien daardie vol-vleis prentjie bul. Hy is ook uitstekend aangepas vir die ekstensiewe boerdery met Hartbeestloop VeldPrestasie Indeks van 109 en Kleiber indeks van 101. Van sy goed ontwikkelde oogbanke – regdeur – tot sy sterk bene en kloue wys hy uitstaande aanpasbaarheidseienskappe.

Sy teelwaarde indekse is baie goed met bogemiddelde goeie voorspeense groei (103), goeie melksyfer (106), goeie naspeense groei (106), uitstekende GDT (114) en uitstekende voeromsetverhouding (116). Sy Seleksie Waardes is as volg: Groeiwaarde (114) en Produksie Waarde (107) – dit is mos so goed as wat ons almal wil hê. Werklik ‘n bul wat in enige produksiestelsel baie goed sal doen.

Kyk gerus ook na sy baie sterk manlikheidseienskappe en sy goedgevormde skrotum met teelwaarde indeks van (105).

HART 13-0240 is werklik ‘n uitstaande bul en vertoon goeie stoetpotensiaal. Hy is een van die sterk bulle op die veiling.

 Terug na Bo

LOT 37: HART 13-0217

Kies Afrikaans
LOT 37: HART 13-0217

VIDEO  /  SIRE

Have a good look at this bull’s pedigree – on father’s side HART 09-0055 (click on the sire link above to view his photo) that comes from the AG 98-0338 line and a 2014 GOLD ELITE cow JMP 04-0139. HART 09-0055 was the top seller at the 2014 auction to Wouter van Amstel and Luhan Steyn. On mother’s side he comes from a Fourie Scheepers bull CEF 03-0322 from the RCO 98-0037 line. I have mentioned this already – the combination of AG 98-0338 and RCO 98-0037 has delivered very good results. His grandmother is NGO 00-0052 from Woestyn Bonsmaras that brought excellent adaptability and hardiness to our herd. His mother HART 07-0012 is a splendid, deep cow, ICP of 383 days for 8 calves with wean index of 101/8. We sold a top bull of hers to Edward Hansen of EMOK Bonsmaras. Edward only buys the best!

HART 13-0217 is a bull that is loaded with meat and outstanding performance throughout. Excellent breeding value indexes for pre- (118) and post-wean growth ability (113), first-rate ADG (106) and is one of the top growth bulls in his post-wean growth test. His adaptability traits are top of the range and he ends up with a Hartebeestloop Veld Performance Index of 123 – he is a conclusive example of an adapted animal that grows well on the veld. His body ratios are outstanding – he is 20% longer than tall. You will also notice the bull’s good balance when he moves.

His combination breeding value indexes for eye-muscle surface (121), marbling (133) and early fat deposition (103) are from the top drawer. Good strong muscling yet still retains the ability of early fat deposition – you cannot ask for more. Check his selection values for calf growth value (118), fertility (102), growth value (127) and production value (118). The above are all traits of cardinal importance for profitable farming.

HART 13-0217 brings good conformation, breadth, length, strong muscling, highly fertile, and excellent growth ability with high production value to your herd. Into the bargain – his adaptability, ability to retain condition on the veld, masculinity and libido are of the highest quality.

 Back to Top

LOT 37: HART 13-0217
View English
LOT 37: HART 13-0217


VIDEO  /  STOETVAAR

Kyk gerus na die bul se stamboom – aan vaderskant HART 09-0055 (kliek op die stoetvaar skakel hierbo om sy foto te sien) vanuit die AG 98-0338 lyn en 2014 GOUD ELITE koei JMP 04-0139. HART 09-0055 was die topverkoper op die 2014 veiling aan Wouter van Amstel en Luhan Steyn. Aan moederskant kom hy uit ‘n Fourie Scheepers bul CEF 03-0322 vanuit die RCO 98-0037 lyn. Ek het dit al vantevore genoem – die kombinasie van AG 98-0338 en RCO 98-0037 het baie goeie resultate gelewer. Sy ouma is NGO 00-0052 vanuit Woestyn Bonsmaras wat uitstaande aanpasbaarheid en gehardheid na ons kudde gebring het. Sy moeder HART 07-0012 is ‘n pragtige, diep koei, TKP van 383 dae oor 8 kalwers met speenindeks van 101/8. Ons verkoop ‘n top bul van haar aan Edward Hansen van EMOK Bonsmaras. Edward koop net die beste!

HART 13-0217 is ‘n vol-vleis bul met uitstekende prestasies regdeur. Uitstaande teelwaarde indekse vir voor (118) - en naspeense groeivermoë (113), uitstekende GDT (106) en is een van die top groeiers in sy naspeense groeitoets. Sy aanpasbaarheidseienskappe is van die beste en hy eindig met ‘n Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks van 123 – dit is ‘n sprekende voorbeeld van ‘n aangepaste dier wat goed groei op die veld. Sy liggaamsverhoudinge is uitstekend – hy is 20% langer as wat hy hoog is. Jy sal ook die bul se baie goeie balans sien as hy beweeg.

Sy kombinasie teelwaarde indekse vir oogspieroppervlakte (121), marmering (133) en vroeë vetneerlegging (103) is uit die boeke. Goeie sterk bespiering maar tog die vermoë om vroeg vet neer te lê – jy kan mos nie vir beter vra nie. Kyk na sy Seleksie Waardes vir Kalfgroei Waarde (118), Vrugbaarheid (102), Groeiwaarde (127) en Produksie Waarde (118). Bogenoemde is almal kardinale belangrike ekonomiese eienskappe vir winsgewinde boerdery.

HART 13-0217 bring goeie bouvorm, breedte, lengte, sterk bespiering, hoë vrugbaarheid, uitstekende groeivermoë met hoë produksie waarde na jou kudde. Op die koop toe – sy aanpasbaarheid, vermoë om kondisie te hou op die veld, manlikheid en libido is van hoogstaande gehalte.

Kyk hom mooi. Hy is deur-en-deur ‘n top kwaliteit vleisbul. Hoekom kom hy laaste in – dit is jou laaste kans vir ‘n uitstaande bul op die veiling!

 Terug na Bo

LOT 38: HART 12-0028

Kies Afrikaans
LOT 38: HART 12-0028

VIDEO  /  SIRE

He is bred from HART 07-0087 and CEF 99-0086 from the Zinabos herd. I bought her as a young cow from Fourie Scheepers and she adapted and performed extremely well in the hot Kalahari. Her AFC is 31 months with ICP of 399 days/12 calves and RI 108. She weaned her 12 calves at 248 kg on average, which is really good for 12 calves. From her we sold top heifers and bulls to DI Boerdery, Nabas Farming, Theo Kinda and Tuauana Bonsmaras. She was a great asset to the Hartebeestloop herd and is certainly a good advertisement for the Zinabos Bonsmaras’s “Golden Oldies” purchases.

HART 12-0028 is a medium frame, calving-ease bull that can be used on heifers and cows.
He is also a typical easy-to-manage bull that can be used in any production system.
There is good pre-wean growth (110) for heavy weaner calves, sufficient milk (103) for good replacement heifers with much milk for their calves, sufficient post-wean growth ability (103) with a good feed conversion ratio (101) to grow oxen fast and heavy. His conformation is good with good length, sufficient capacity, nice depth through the forequarter and is loaded with meat everywhere.

His breeding value indexes are well balanced throughout and there are no extreme values you have to worry about. He will breed the way he looks and according to his breeding value indexes.

HART 12-0028 is one of the older bulls on auction. He still has much to offer for many years and will make his contribution to any herd. Farmers who concentrate on effective crossbreeding would do well to consider him. He will reinforce strong traits such as conformation, calving ease, good growth ability, more than enough milk, adaptability and hardiness in the herds.

 Back to Top

LOT 38: HART 12-0028
View English
LOT 38: HART 12-0028


VIDEO  /  STOETVAAR

Hy is geteel uit HART 07-0087 en CEF 99-0086 vanuit die Zinabos kudde. Ek het haar as jong koei gekoop by Fourie Scheepers en sy het uitstaande aangepas en presteer in die warm Kalahari. Haar OEK is 31 mnde met TKP van 399 dae/12 kalwers en RI van 108. Sy speen haar 12 kalwers teen gemiddeld 248 kg wat wragtag goed is vir 12 kalwers. Uit haar verkoop ons top verse en bulle aan DI Boerdery, Nabas Farming, Theo Kinda en Tuauana Bonsmaras. Sy was ‘n groot aanwins vir Hartebeestloop kudde en is sekerlik ook ‘n goeie advertensie vir die Zinabos Bonsmaras se “Golden Oldies” aankope.

HART 12-0028 is ‘n mediumraam, kalfgemak bul wat op verse en koeie gebruik kan word.
Hy is ook ‘n tipiese Bestuursgemak bul wat in enige produksiestelsel gebruik kan word. Daar is goeie voorspeense groei (110) vir swaar speenkalwers; genoeg melk (103) vir goeie vervangingsverse met baie melk vir hulle kalwers en genoeg naspeense groeivermoë (103) - met ‘n goeie voeromsetverhouding (101) - om osse gou en swaar te laat uitgroei. Sy bouvorm is goed met goeie lengte, genoeg kapasiteit, mooi diepte deur die voorlyf en orals goed gepak met vleis.

Sy teelwaarde indekse is regdeur goed gebalanseerd en daar is geen uitskieter waardes wat jou bekommerd hoef te maak nie. Hy sal teel soos hy lyk en soos wat sy teelwaarde indekse is.

HART 12-0028 is een van die ouer bulle op die veiling. Hy het nog baie jare se goeie werk in hom en sal sy bydrae doen in enige kudde. Boere wat effektiewe kruisteling doen, kan hom gerus oorweeg. Hy sal sterk eienskappe soos bouvorm kalfgemak, goeie groeivermoë, oorgenoeg melk, aanpasbaarheid en gehardheid in die kuddes versterk.

 Terug na Bo
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap